CE-mærkning

Miljøvenligt design på energirelaterede produkter (ECO-design) - 2009/125/EF

Den, der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører energirelaterede produkter, bør sætte sig ind i direktiv 2009/125/EF.

Læs mere om CE-mærkning

Direktivets overskrift

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.

2009/125/EF er et såkaldt rammedirektiv, hvilket vil sige, at det meget overordnet beskriver reglerne indenfor området, men hvor de mere detaljerede forskrifter løbende udkommer i form af produktrelaterede forordninger
(Se ”Gennemførelsesforanstaltninger”).

Formålet med direktivet

Målet med direktivet er at opnå et højt beskyttelsesniveau for miljøet ved at reducere energirelaterede produkters potentielle miljøpåvirkninger. 

Hvad er omfattet af direktivet

Miljøvenligt design af energirelaterede produkter. 

Undtagelser

Direktivet finder ikke anvendelse på transportmidler til befordring af personer eller varer.

Direktivet berører ikke Fællesskabets lovgivning om affaldshåndtering, kemikalier og flourholdige drivhusgasser.

Væsentlige krav

Væsentlige krav til produkters miljømæssige egenskaber er beskrevet i direktivets bilag I.

Procedure for overensstemmelsesvurdering

Producenterne har valget mellem den interne designkontrol (bilag IV) og forvaltningssystemet (bilag V).

Oplysningskrav (bilag I):

  • Oplysninger fra designeren vedrørende fremstillingsprocessen.
  • Oplysninger om vigtige miljømæssige kendetegn og egenskaber ved produktet.
  • Oplysninger om hvordan produktet skal installeres, anvendes og vedligeholdes for at mindske dets miljøpåvirkning.
  • Oplysninger til behandlingsanlæg vedr. demontering, genvinding og bortskaffelse.
  • Oplysningerne bør findes på selve produktet, når dette er muligt.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordning

Direktivet trådte i kraft den 22. november 2009.

CE-mærkning

Før et produktet kan bringes i omsætning og/eller ibrugtages, skal det forsynes med CE-mærkning, og der skal udstedes en EF-overensstemmelseserklæring.

Gennemførelsesforanstaltninger / Produktkrav

Løbende udkommer der forordninger som på produktniveau udstikker retningslinjer for de enkelte produktgrupper. Se listen her.

Ansvarlig myndighed

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan fx være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark. Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Du kan finde listen over bemyndigede organer i Danmark her.

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter på tlf. 39966140.

Energistyrelsen


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140