CE-mærkning

Nye varmtvandskedler - 92/42/EØF

Den, der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel, med en nominel effekt på mindst 4kW og højst 400 kW, bør sætte sig ind i ovennævnte direktiv.

Læs mere om CE-mærkning

Her kan man bl.a. læse om de væsentlige sikkerhedskrav, som varmtvandskedler skal leve op til, hvordan man dokumenterer produktets overensstemmelse med disse krav, mærkningsregler m.m.

Direktivets titel

"Rådets direktiv 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel."

Hvad er omfattet af direktivet? 

Direktivet omfatter nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel, med en nominel effekt på mindst 4kW og højst 400 kW, i det følgende benævnt kedler.

Undtagelser

I direktivets artikel 3 kan man læse, hvad der ikke er omfattet af direktivet. Som eksempler kan nævnes varmtvandskedler, som kan anvende forskellige slags brændsel, herunder fast brændsel, komfurer og apparater, som hovedsagelig er beregnet til opvarmning af det rum, hvori de er installeret, og som samtidig, men accessorisk, tjener til at forsyne centralvarmeanlæg og brugsvandsinstallationer med varmt vand.

Væsentlige krav

For at kunne CE-mærke produktet skal det opfylde de væsentlige krav til nyttevirkning, som er nævnt i direktivets artikel 5. De væsentlige krav formodes at være opfyldt, hvis produktet er konstrueret i overensstemmelse med en relevant harmoniseret standard.

Procedure for overensstemmelseserklæring 

For at kunne markedsføre produktet skal fabrikanten sikre sig, at produktet er i overensstemmelse med de væsentlige krav, jf. artikel 7. Seriefremstillede kedlers overensstemmelse attesteres ved en EU-typeafprøvning, hvor et bemyndiget organ konstaterer at en prøve, som er repræsentativ for den pågældende produktion, opfylder de relevante krav i direktivet. Der udover enten en typeoverensstemmelse, kvalitetssikring af produktionen eller kvalitetssikring af produkterne, jf. bilag 4 modul C, D eller E, som godkendes og løbende overvåges af et bemyndiget organ.

Mærkning 

CE-mærkning og evt. et mærke for energimæssig ydeevne.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordning

Direktivet trådte i kraft den 1. januar 1994. Direktivet er delvist ophævet og erstattet af EU-forordningen 811/2013.

Bemyndiget organ

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan fx være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark. Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Du kan finde listen over bemyndigede organer i Danmark her.

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter tlf. 39966140.

Ansvarlig myndighed

Energistyrelsen


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140