Ejendomsservice

Standarder til kvalitetsstyring, fælles definitioner og overordnede retningslinjer ved alle former for vedligehold og vedligeholdsledelse o.a.

Servicestandarder
DS/INSTA 800-1: System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet

Denne standard beskriver et system til fastlæggelse og vurdering af rengøringskvalitet. Standarden bygger på de overordnede krav, der er fastsat i EN 13549:2001

 

Rengøringsstandarden DS/INSTA 800 angiver et fælles rengøringssprog og letter samarbejdet og kommunikationen mellem aktørerne på rengøringsområdet.

 

Dermed mindskes risikoen for misforståelser.

 

Standarden beskriver to hovedprincipper:

 

- visuel kontrol
- kontrol med måleinstrumenter (instrumentelle målemetoder)

 

Ved en konkret rengøringsopgave kan det være aktuelt at benytte blot det ene eller begge principper.

 

Standarden kan anvendes i alle typer bygninger og lokaliteter, fx alle typer lokaler i kontorbygninger, sygehuse, skoler, børnehaver, indkøbscentre, butikslokaler, produktionslokaler, skibe, busser, tog, fly, hoteller og serveringssteder – uafhængigt af hvilke rengøringsmetoder, hvilken frekvens eller hvilket system der anvendes.

 

Standarden beskriver det resultat, som er opnået umiddelbart efter udført rengøring.

 

Standarden har følgende styrker:

 

- Giver mulighed for entydig dokumentation af den på forhånd fastlagte kvalitet.
- Giver medarbejderen mulighed for at vurdere arbejdsindsatsen samt kontrollere eget arbejde efter fastlagte kvalitetsprofiler.
- Er et værktøj for kunde og leverandør til klart at specificere kvalitetskravene for rengøringsydelsen.
- Indeholder objektive målekriterier, så der ikke er tvivl om rengøringsydelsen.
- Gør det lettere for kunden at foretage sammenligninger af tilbud, og lettere for rengøringsudbyderen at udforme udbudsmaterialet, fordi kvalitetsniveauerne er defineret i standarden.

 

Køb standarden

Udvalget for rengøringskvalitet

DS/EN 13269: Retningslinjer for udarbejdelse af vedligeholdelseskontrakter

Standarden er beregnet til parter, der ønsker at udarbejde en vedligeholdelseskontrakt. Den tilbyder overskrifter, der ikke er udtømmende, og som parterne måske eller måske ikke inkluderer, udelukker, ændrer eller tilpasser deres egne kontraktforhold.

 

Formålet med denne standard er at:

 

fremme grænseoverskridende forbindelser mellem firmaer/vedligeholdelsesleverandører og at skabe en klar grænseflade mellem virksomheden og leverandøren af vedligeholdelsen.
- forbedre kvaliteten af ​​vedligeholdelseskontrakter, så tvister og justeringer minimeres.
- øge fokus på omfanget af vedligeholdelsestjenester og identificere mulighederne for levering.
- at yde bistand i og rådgivning om udarbejdelse og forhandling af vedligeholdelseskontrakter og til at specificere håndtering i tilfælde af tvister.
- at identificere typer af vedligeholdelseskontrakter og give anbefalinger til fordelingen af ​​rettigheder og forpligtelser mellem kontraktens parter, inklusive risici.
- at forenkle sammenligningen mellem vedligeholdelseskontrakter.

 

Desuden fremmer standarden kvalificering af alle de involverede kompetencer, det vil sige:

 

personale, hvortil det kræves at øge kompetencer, viden, erfaringer og personlige, sociale og/eller metodiske færdigheder.
- organisationer, herunder dem, der skal kræve, tilbyde eller kontrollere outsourcing-vedligeholdelsesaktiviteter, der har brug for at forbedre effektiviteten af ​​deres processer.

 

Køb standarden

 

Vil du vide mere?
Kontakt Informationscentret
E-mail: dsinfo@ds.dk - Telefon: 39966140

DS/EN 13306: Termer anvendt ved vedligeholdelse

Formålet med denne standard er at definere de fælles termer, der anvendes ved alle former for vedligehold og vedligeholdsledelse uanset enhedens type. Vedligehold af software alene er ikke omfattet af denne standard. Vedligehold af enheder og systemer, der indeholder software, er imidlertid taget i betragtning. Selvbeskrivende termer er ikke defineret i denne standard.

 

Det er enhver vedligeholdsledelses ansvar at definere sin vedligeholdsstrategi i overensstemmelse med følgende hovedformål:

 

- at sikre, at enheden er tilgængelig til den krævede funktion, til den optimale pris.
- at tage hensyn til sikkerhed, personer og miljø samt andre obligatoriske krav, som er forbundet med enheden.
- at tage hensyn til enhver påvirkning af miljøet.
- at værne om enhedens holdbarhed og/eller kvaliteten af det leverede produkt eller den ydede service under hensyntagen til omkostningerne.

 

Køb standarden

 

Vil du vide mere?
Kontakt Informationscentret
E-mail: dsinfo@ds.dk - Telefon: 39966140

DS/EN 15221-6: Opmåling af arealer og rum i forbindelse med facility management

Standarden skaber et fælles grundlag for planlægning og design, areal- og rumstyring, økonomisk vurdering samt et værktøj til benchmarking indenfor facilitetsstyring.

 

Standarden dækker areal- og rummåling for eksisterende ejede eller lejede bygninger samt bygninger i tilstand af planlægning eller udvikling.

 

Den præsenterer en ramme for måling af gulvarealer indenfor bygninger og områder udenfor bygninger. Derudover indeholder den klare udtryk og definitioner samt metoder til måling af vandrette områder og mængder i bygninger og/eller dele af bygninger, uafhængigt af deres funktion.

 

Køb standarden

Udvalget for facility management

DS/EN 15628: Kvalifikation af vedligeholdspersonale

Denne standard specificerer krav til kvalifikationer hos personale, der skal udføre opgaver i forbindelse med vedligehold af anlæg, infrastruktur og produktionssystemer.

 

Standarden giver vejledning i at definere den viden, de færdigheder og kompetencer, der kræves i forbindelse med vedligeholdspersonalets kvalifikationer.

 

- vedligeholdstekniker
- vedligeholdsleder og vedligeholdsspecialist
- vedligeholdschef (ansvarlig for vedligeholdsfunktionen eller -ydelsen).

 

Standarden specificerer ikke verifikationskriterier eller specialiseret træning af personale, der er relateret til den specifikke sektor.

 

Køb standarden

 

Vil du vide mere?
Kontakt Informationscentret
E-mail: dsinfo@ds.dk - Telefon: 39966140

DS/EN 17007: Vedligeholdelsesproces og tilhørende indikatorer

Denne standard giver en generel beskrivelse af processen for vedligehold. Den specificerer alle processernes karakteristiske træk, dele af vedligeholdsprocessen og fastlægger en vedligeholdsmodel med det formål at angive nogle retningslinjer for definitioner af indikatorer.

 

Standarden gælder for offentlige og private virksomheder uanset størrelse, som varetager vedligeholdet af fysiske aktiver.

 

Formålet med opdelingen af processer og det at forstå deres indbyrdes forhold er at hjælpe vedligeholds-personale og særligt ledelsen på forskellige niveauer til at:

 

- tydeligt identificere de handlinger, der skal udføres for at opfylde de overordnede mål for vedligehold, som er fastsat af ledelsen.
- uddelegere ansvarsområder og således sikre, at handlingerne gennemføres i henhold til de krævede præstationsniveauer.
- fastslå tydeligt for hver proces:

 - a) de nødvendige input og deres ophav
- b) de krævede resultater og den tilsigtede anvendelse heraf

- overvåge og kvantitativt bedømme den opnåede præstation på forskellige niveauer af procesopdelingen.
- forbedre indsamlingen og distributionen af data.

 

Køb standarden

 

Vil du vide mere?
Kontakt Informationscentret
E-mail: dsinfo@ds.dk - Telefon: 39966140

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Læs også
Servicestandarder

Her finder du et overblik over eksisterende servicestandarder, som kan hjælpe dig med at kortlægge dine serviceydelser, specificere dine krav og indgå serviceaftaler.