Servicestandarder

Rengøringsservice

Standarder og vejledninger om kvalitetsstyring, udbud og anbefalinger til målesystemer for rengøringsaftaler o.a.

Servicestandarder
DS/INSTA 800-1: System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet

Denne standard beskriver et system til fastlæggelse og vurdering af rengøringskvalitet. Standarden bygger på de overordnede krav, der er fastsat i EN 13549:2001

 

Rengøringsstandarden DS/INSTA 800 angiver et fælles rengøringssprog og letter samarbejdet og kommunikationen mellem aktørerne på rengøringsområdet.

 

Dermed mindskes risikoen for misforståelser.

 

Standarden beskriver to hovedprincipper:

 

- visuel kontrol
- kontrol med måleinstrumenter (instrumentelle målemetoder)

 

Ved en konkret rengøringsopgave kan det være aktuelt at benytte blot det ene eller begge principper.

 

Standarden kan anvendes i alle typer bygninger og lokaliteter, fx alle typer lokaler i kontorbygninger, sygehuse, skoler, børnehaver, indkøbscentre, butikslokaler, produktionslokaler, skibe, busser, tog, fly, hoteller og serveringssteder – uafhængigt af hvilke rengøringsmetoder, hvilken frekvens, eller hvilket system der anvendes.

 

Standarden beskriver det resultat, som er opnået umiddelbart efter udført rengøring.

 

Standarden har følgende styrker:

 

- Giver mulighed for entydig dokumentation af den på forhånd fastlagte kvalitet.
- Giver medarbejderen mulighed for at vurdere arbejdsindsatsen samt kontrollere eget arbejde efter fastlagte kvalitetsprofiler.
- Er et værktøj for kunde og leverandør til klart at specificere kvalitetskravene for rengøringsydelsen.
- Indeholder objektive målekriterier, så der ikke er tvivl om rengøringsydelsen.
- Gør det lettere for kunden at foretage sammenligninger af tilbud, og lettere for rengøringsudbyderen at udforme udbudsmaterialet, fordi kvalitetsniveauerne er defineret i standarden.

 

Køb standarden

Udvalget for rengøringskvalitet

DS/INSTA 810: Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver

Formålet med denne standard er at gøre det lettere at udbyde rengøringsopgaver i Norden.

 

Denne standard kan bruges som et værktøj til at sikre overensstemmelse med EU-forskrifter og offentlige forskrifter. Standarden har til formål at bidrage til et velfungerende nordisk og europæisk marked for rengøringsydelser.

 

Standarden indeholder krav og anbefalinger vedrørende følgende:

 

- Anmodning om deltagelse i udbud
- Udbudsprocedure og -betingelser
- System til vurdering af tilbud
- Leverancens omfang
- Krav til leverandøren
- Tekniske krav
- Kontraktmæssige aspekter
- Retningslinjer for vurdering, herunder specifikation af kriterier.

 

Køb standarden

Udvalget for rengøringskvalitet

 

Vil du vide mere?
Kontakt Informationscentret
E-mail: dsinfo@ds.dk - Telefon: 39966140

DS/INF 149: Vejledning til DS/INSTA 800

En vejledning i at indføre og bruge den fælles nordiske kvalitetsstandard for rengøring

 

Denne vejledning er skrevet til alle såvel ledere som medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at anvende DS/INSTA 800 som kvalitetsstyringssystem for rengøringsydelsen.

 

Vejledningen beskriver:

 

- Hvorfor INSTA 800-standarden er interessant
- Hvad indeholder standarden, og hvordan anvendes den
- Hvordan kan man indføre INSTA 800 - og fordele ved dette
- Konkrete værktøjer, skabeloner og deres anvendelse.

 

Køb standarden

Udvalget for rengøringskvalitet

DS/EN 13549: Rengøringsservice - Krav og anbefalinger for kvalitetsmålingssystemer

Denne standard opstiller grundlæggende krav og anbefalinger til målesystemer for rengøringsopgaver.

 

Standarden giver en samlet oversigt over måleudstyr og -systemer, der let kan anvendes på arbejdspladserne til at inspicere aktiviteterne inden for rengøringsservice, og som kan give en objektiv vurdering af de opnåede resultater. Hvilket er formålet med denne rammemodel for kvalitetsmålesystemer.

 

Standarden giver en skabelon for den anerkendte bedste praksis. Og giver samtidig mulighed for, at lokalt -og/eller nationalt acceptable systemer kan fortsætte med at blive brugt eller udviklet.

 

Køb standarden

DS/EN 15221-3: Vejledning i kvalitet inden for facility management

Dette er en vejledning i, hvordan man måler, opnår og løbende forbedrer kvaliteten i facility management (FM)-aftaler. Standarden indeholder supplerende retningslinjer til DS/EN ISO 9001 ’Kvalitetsledelsessystemer - Krav’ og DS/EN 15221-2:2008 ’Facility management - Del 2: Vejledning i udarbejdelse af facility management-aftaler’. DS/EN 15221-2:2008 ’ er erstattet af DS/EN ISO 41012:2018

 

Standarden er relevant for alle typer af offentlige og private FM-aftaler, dog ikke overfor privatforbrugere, uagtet emnet og branchen.

 

Standarden erstatter ikke virksomhedens kvalitetsstyringssystem eller indeholder skabeloner, krav, måleværktøjer eller er en forudsætning for certificering (fx DS/EN ISO 9001). Standarden bør anvendes i kombination med DS/EN ISO 15221-2 ”Vejledning i udarbejdelse af facility management-aftaler”.

 

Køb standarden

Udvalget for facility management

DS/EN 15221-5: Vejledning i processer inden for facility management

Standarden indeholder vejledning til alle interessenter, der er berørt af facility management (FM), især udbydere af ydelser og deres kunder. Standarden beskæftiger sig med udvikling og forbedring af processer til støtte for de primære forretningsaktiviteter.

 

Den indeholder også:

 

- grundlæggende principper
- beskriver generiske FM-processer på et overordnet niveau
- lister strategiske, taktiske og operationelle processer
- giver eksempler på procesarbejdsgange.

 

Standarden følger DS/EN/ISO 9000-familien af standarder for kvalitetsstyringssystemer og indeholder specifik vejledning om koncepterne og brugen af en procesbaseret tilgang ifm. facility management.

 

Køb standarden

Udvalget for facility management

DS/EN 15221-6: Opmåling af arealer og rum i forbindelse med facility management

Standarden skaber et fælles grundlag for planlægning og design, areal- og rumstyring, økonomisk vurdering samt et værktøj til benchmarking indenfor facilitetsstyring.

 

Standarden dækker areal- og rummåling for eksisterende ejede eller lejede bygninger samt bygninger i tilstand af planlægning eller udvikling.

 

Den præsenterer en ramme for måling af gulvarealer indenfor bygninger og områder udenfor bygninger. Derudover indeholder den klare udtryk og definitioner samt metoder til måling af vandrette områder og mængder i bygninger og/eller dele af bygninger, uafhængigt af deres funktion.

 

Køb standarden

Udvalget for facility management

DS/EN 15221-7: Vejledning i benchmarking af facility management-præstationer

Denne standard indeholder retningslinjer for benchmarking af resultater og indeholder klare vilkår og definitioner samt metoder til benchmarking af produkter og tjenester til facilitetsstyring.

 

Standarden indeholder en fælles metode for benchmarking af facility management-omkostninger, arealer og miljøpåvirkninger såvel som servicekvalitet, tilfredshed og produktivitet.

 

Denne europæiske standard finder anvendelse på facilitetsstyring som defineret i DS/EN 15221-1 og detaljeret i DS/EN 15221-4.

 

Køb standarden

Udvalget for facility management

DS/EN ISO 41012: Facility management – Vejledning i sourcing og udarbejdelse af aftaler

Denne standard indeholder vejledning i indgåelse og udvikling af aftaler inden for facility management (FM).

 

Standarden fremhæver:

 

- væsentlige elementer i FM sourcing-processer
- FM-roller og ansvar i sourcing-processer
- udviklingsprocesser og strukturer for typiske aftalemodeller.

 

Dette dokument er relevant for:

 

- strategiske processer relateret til service- og supportfunktioner til kerneforretningen
- udvikling af FM-strategier
- udvikling af både offentlige og private aftaler om levering af FM services
- udvikling af FM-informationssystemer
- FM-uddannelse og forskning
- organisationsudvikling og omlægning af kerneprocesser.

 

Standarden giver også vejledning om:

 

- aftaletyper
- udvikling, struktur og indhold af aftaler
- afklaring af definitioner, hvor det er relevant.

 

Standarden anvender en metodisk tilgang fra et strategisk niveau til et operationelt niveau med eksempler og checklister. Anvendelsen af denne sourcing-tilgang er beregnet til at bidrage væsentligt til at tilføre værdi og optimere driftsomkostningerne for FM-fagfolk og indkøb, økonomi og seniorlederteam.

 

Køb standarden

Udvalget for facility management

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Læs også
Servicestandarder

Her finder du et overblik over eksisterende servicestandarder, som kan hjælpe dig med at kortlægge dine serviceydelser, specificere dine krav og indgå serviceaftaler.