De resterende fire miljømål om EU-taksonomiens tekniske screeningskriterier er nu i høring

18. april 2023

De resterende fire miljømål om EU-taksonomiens tekniske screeningskriterier er nu i høring

EU-Kommissionen har nu sendt de tekniske screeningskriterier for de fire sidste miljømål i høring, som alle har mulighed for at kommentere på til og med d. 3. maj 2023.

 

EU-Kommissionen har nu sendt de tekniske screeningskriterier for de fire sidste miljømål i høring. Forslaget i den delegerede retsakt indeholder kriterier, der vil blive bestemmende for, hvordan de økonomiske aktiviteter kan yde et væsentligt bidrag til:

  • Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  • Cirkulær økonomi
  • Forbyggelse af forurening
  • Beskyttelse af biodiversitet

Det har været en prioritering for EU-Kommissionen at formulere kriterier for de økonomiske aktiviteter og sektorer, der vurderes at have det største potentiale for at yde et væsentligt bidrag til netop disse fire miljømål. Disse kriterier står i modsætning til den allerede vedtagende delegerede retsakt for klimamålene, der indeholder tekniske screeningskriterier for alle sektorer og økonomiske aktiviteter. Det betyder, at der i forslaget fx. ikke er udviklet tekniske screeningskriterier for økonomiske aktiviteter indenfor byggeri under miljømål 3 – bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer.

Byggeriet får nye kriterier for cirkulær økonomi

For byggeriet er det særligt relevant at kigge nærmere på Anneks 2, der indeholder tekniske screeningskriterier for miljømål 4 – cirkulær økonomi. Omstillingen til cirkulær økonomi beskrives som en katalysator for EU-taksonomiens øvrige klima- og miljømål, og her er det vurderet, at byggeriet kan yde et særligt bidrag.

Forslaget indeholder således tekniske screeningskriterier for flere af byggeriets økonomiske aktiviteter. Kriterierne har bl.a. fokus på affaldshåndtering med henblik på genbrug, gennemførelse af LCA-beregninger på bygningsniveau, cirkulær design og fremme brugen af sekundære råmaterialer.

Justerede klimakriterier og nogle vi stadig må vente på

Forslaget indeholder også såkaldte ’Gør-ikke-nævneværdig-skade’ (Do No Significant Harm, DNSH) kriterier for ’Modvirkning af klimaændringer’. Der er lavet en prioritering af de aktiviteter, der bliver vurderet til at kunne medvirke til betydelige drivhusudledninger. Kriterierne er blevet justeret for at sikre, at ingen aktiviteter kan anses som bæredygtige, hvis de bidrager til væsentlige udledninger af drivhusgasser.

Imidlertid må vi vente på de supplerende DNSH-kriterier for ’Tilpasning til klimaændringer’, der på sigt vil blive udviklet for alle sektorer på grund af klimaændringernes forventelige indvirkning på stort set alle økonomiske aktiviteter.

Høringsfristen er d. 3. maj 2023.

Er du interesserede i at læse høringsudkastet til den delegerede retsakt og tilhørende bilag, kan de findes her.