Foto: Nathan Forbes Banner

CE-mærkning

ATEX - 2014/34/EU

Den, der fabrikerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører materiel til eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX), bør sætte sig ind i ovennævnte direktiv.

Læs mere om CE-mærkning

Her kan man bl.a. læse om de væsentlige sikkerhedskrav, som disse produkter skal leve op til, hvordan man dokumenterer produktets overensstemmelse med disse krav, mærkningsregler m.m.

Direktivets overskrift

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (omarbejdning).

Hvad er omfattet af direktivet?

Direktivet finder anvendelse på materiel og sikringssystemer bestemt til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. Derudover finder det anvendelse på sikkerheds-, kontrol- og reguleringsordninger, der er bestemt til anvendelse uden for eksplosionsfarlig atmosfære, men som er nødvendige, eller som bidrager til, at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici. Endeligt omfatter direktivet også komponenter, der er beregnet til indbygning i materiel og sikringssystemer, som er beregnet til anvendelse i potentiel eksplosiv atmosfære.

Undtagelser

Direktivet finder ikke anvendelse på:

  • medicinsk udstyr, der er bestemt til at anvendes i et medicinsk miljø.
  • materiel og sikringssystemer, når eksplosionsfaren udelukkende skyldes tilstedeværelsen af ustabile eksplosive eller kemiske stoffer.
  • materiel bestemt til anvendelse i husholdninger og ikke-kommercielle områder, hvor potentielt eksplosiv atmosfære kun sjældent forekommer og udelukkende som følge af tilfældigt udslip af gas.
  • personlige værnemidler dækket af direktiv 89/686/EØF.
  • søgående skibe og mobile offshore-enheder samt udstyr til sådanne skibe eller enheder.
  • transportmidler, dvs. køretøjer og påhængsvogne dertil, som udelukkende er bestemt til personbefordring ad luftvejen, ad vej, med jernbane eller ad vandvejen, og transportmidler, i det omfang de er beregnet til godstransport ad luftvejen, ad offentlig vej, med jernbane eller ad vandvejen.

Køretøjer bestemt til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære er ikke undtaget.

Væsentlige krav

Det materiel og de sikringssystemer, der er omfattet af direktivet, skal opfylde de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, der er anført i direktivets bilag 2.

Der stilles bl.a. en række fælles krav til mærkning, brugsanvisning, materialevalg, konstruktion og fremstilling, potentielle tændkilder og sikkerhedsudstyr. Desuden listes en række supplerende krav til materiel, der kan inddeles i forskellige kategorier, jf. bilag 1, samt en række supplerende krav til sikringssystemer.

De væsentlige krav anses for at være opfyldt, hvis produktet er konstrueret i overensstemmelse med relevante harmoniserede standarder.

Procedure for overensstemmelsesvurdering

Før produktet kan markedsføres og sælges i EU, skal fabrikanten eller dennes repræsentant i EU sikre sig, at det er i overensstemmelse med direktivets væsentlige krav.

Procedurerne for overensstemmelsesvurdering er beskrevet i direktivets bilag 3 til 9, og fabrikantens valg af procedure afhænger af den risiko, som anvendelse af materiellet repræsenterer og/eller som systemerne skal beskytte det umiddelbart omgivende miljø mod.

Direktivets artikel 13 indeholder en opremsning af de procedurer, der svarer til de forskellige materielkategorier, og disse procedurer kan inkludere EU-typeafprøvning, kvalitetssikring af produkt og/eller produktion, intern fabrikationskontrol m.m.

Mærkning

CE-mærkning. Hvis et bemyndiget organ har deltaget i produktionskontrolfasen, skal organets identifikationsnummer efterfølge CE-mærkningen.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordninger

Direktiv 94/9/EF ophæves med virkning fra den 20. april 2016, og tilpasningsperioden gælder således indtil denne dato.  

Bemyndigede organer

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan fx være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark.  Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Du kan finde listen over bemyndigede organer i Danmark her.

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter tlf. 39966140.

Ansvarlige myndigheder

Sikkerhedsstyrelsen


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140