Servicestandarder

Facility Management

Standarder om udbud og indkøb, oursourcing samt udvikling, indgåelse og styring af facility management-aftaler o.a.

Servicestandarder
DS/CEN/TS 15379: Terminologi og serviceydelser indenfor bygningsadministration

Dette dokument definerer praksis for bygningsadministration (BM) og bygningseftersyn. Definitionerne i dokumentet definerer termer indenfor bygningsadministration for at skabe større gennemsigtighed på markedet. Dokumentet foregiver ikke at beskrive bygningsadministrationssystemer.

 

Bygningstjenester vedrørende teknisk bygningsledelse er anført i dette dokument.

 

Køb standarden

Udvalget for bygningsautomatik

DS/EN 15221-3: Vejledning i kvalitet indenfor facility management

Dette er en vejledning i, hvordan man måler, opnår og løbende forbedrer kvaliteten i facility management (FM)-aftaler. Standarden indeholder supplerende retningslinjer til DS/EN ISO 9001 ’Kvalitetsledelsessystemer - Krav’ og DS/EN 15221-2:2008 ’Facility management - Del 2: Vejledning i udarbejdelse af facility management-aftaler’. DS/EN 15221-2:2008 ’ er erstattet af DS/EN ISO 41012:2018

 

Standarden er relevant for alle typer af offentlige og private FM-aftaler, dog ikke overfor privatforbrugere, uagtet emnet og branchen.

 

Standarden erstatter ikke virksomhedens kvalitetsstyringssystem eller indeholder skabeloner, krav, måleværktøjer eller er en forudsætning for certificering (fx DS/EN ISO 9001). Standarden bør anvendes i kombination med DS/EN ISO 15221-2 ”Vejledning i udarbejdelse af facility management-aftaler”.

 

Køb standarden

Udvalget for facility management

DS/EN 15221-5: Vejledning i processer inden for facility management

Standarden indeholder vejledning til alle interessenter, der er berørt af facility management (FM), især udbydere af ydelser og deres kunder. Standarden beskæftiger sig med udvikling og forbedring af processer til støtte for de primære forretningsaktiviteter.

 

Den indeholder også:

 

- grundlæggende principper
- beskriver generiske FM-processer på et overordnet niveau
- lister strategiske, taktiske og operationelle processer
- giver eksempler på procesarbejdsgange.

 

Standarden følger DS/EN/ISO 9000-familien af standarder for kvalitetsstyringssystemer og indeholder specifik vejledning om koncepterne og brugen af en procesbaseret tilgang ifm. facility management.

 

Køb standarden

Udvalget for facility management

DS/EN 15221-6: Opmåling af arealer og rum i forbindelse med facility management

Standarden skaber et fælles grundlag for planlægning og design, areal- og rumstyring, økonomisk vurdering samt et værktøj til benchmarking indenfor facilitetsstyring.

 

Standarden dækker areal- og rummåling for eksisterende ejede eller lejede bygninger samt bygninger i tilstand af planlægning eller udvikling.

 

Den præsenterer en ramme for måling af gulvarealer indenfor bygninger og områder udenfor bygninger. Derudover indeholder den klare udtryk og definitioner samt metoder til måling af vandrette områder og mængder i bygninger og/eller dele af bygninger, uafhængigt af deres funktion.

 

Køb standarden

Udvalget for facility management

DS/EN 15221-7: Vejledning i benchmarking af facility management præstationer

Denne standard indeholder retningslinjer for benchmarking af resultater og indeholder klare vilkår og definitioner samt metoder til benchmarking af produkter og tjenester til facilitetsstyring.

 

Standarden indeholder en fælles metode for benchmarking af facility managementomkostninger, arealer og miljøpåvirkninger såvel som servicekvalitet, tilfredshed og produktivitet.

 

Denne europæiske standard finder anvendelse på facilitetsstyring som defineret i DS/EN 15221-1 og detaljeret i DS/EN 15221-4.

 

Køb standarden

Udvalget for facility management

DS/EN 17371-3:2020 - Levering af tjenesteydelser – Del 3: Styring af præstationsmåling

Levering af tjenesteydelser – Del 3: Styring af præstationsmåling – Vejledning om indarbejdelse af præstationsmåling i kontrakter om tjenesteydelser

 

Beskrivelse

 

Denne standard giver vejledning i, hvordan man opsætter struktur og rammer for Performance Measurement management, som en del af en hel servicekontrakt.

 

Denne standard er gældende for:

  1. a) Serviceindkøbere og serviceudbydere uanset type, størrelse eller arten af ​​serviceydelserne;
  2. b) Serviceudbydere, i eller uden for serviceindkøberens organisation; og
  3. c) alle interesserede parter, der direkte eller indirekte er involveret i eller påvirket af en indkøbsproces.

Denne standard gælder ikke for forretning-til-forbruger (B2C) servicekontrakter eller til bygge- og anlægskontrakter.

 

BEMÆRK 1 - 'Arbejdskontrakter' er kontrakter, der har til formål at udføre, eller både designe og udføre en opgave er ikke omfattet. Kontrakter, der kun har til formål at udforme en opgave, er omfattet.

 

 

Køb standarden

 

DS/EN ISO 41001: Facility management – Ledelsessystemer – Krav med vejledning i brug

Denne standard specificerer kravene til et facility management-ledelsessystem (FM), så en virksomhed kan:

 

- dokumentere ekspertise i levering af FM-services, der understøtter målene for kunderne.
- bevise konsekvent at imødekomme interessenternes behov og gældende krav.
- vise bæredygtighed i et globalt konkurrencepræget miljø.

 

Kravene, der er specificeret i dette dokument, er ikke-sektorspecifikke og beregnet til at gælde for alle organisationer eller dele deraf, hvad enten det er offentlig eller privat sektor, og uanset organisationens art, størrelse eller geografiske placering.

 

Køb standarden

 

Vil du vide mere?
Kontakt Informationscentret
E-mail: dsinfo@ds.dk - Telefon: 39966140

DS/EN ISO 41012: Facility management – Vejledning i sourcing og udarbejdelse af aftaler

Denne standard indeholder vejledning i indgåelse og udvikling af aftaler inden for facility management (FM).

 

Standarden fremhæver:

 

- væsentlige elementer i FM sourcing-processer
- FM-roller og ansvar i sourcing-processer
- udviklingsprocesser og strukturer for typiske aftalemodeller.

 

Dette dokument er relevant for:

 

- strategiske processer relateret til service- og supportfunktioner til kerneforretningen
- udvikling af FM-strategier
- udvikling af både offentlige og private aftaler om levering af FM-services
- udvikling af FM-informationssystemer
- FM-uddannelse og -forskning
- organisationsudvikling og omlægning af kerneprocesser.

 

Standarden giver også vejledning om:

 

- aftaletyper
- udvikling, struktur og indhold af aftaler
- afklaring af definitioner, hvor det er relevant.

 

Standarden anvender en metodisk tilgang fra et strategisk niveau til et operationelt niveau med eksempler og checklister. Anvendelsen af denne sourcing-tilgang er beregnet til at bidrage væsentligt til at tilføre værdi og optimere driftsomkostningerne for FM-fagfolk og indkøb, økonomi og seniorlederteam.

 

Køb standarden

Udvalget for facility management

DS/INF 222-1: Guide for reference til standarder i offentlige udbud i Europa

Denne vejledning beskriver anvendelse af standarder ved udbud af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udbydes efter udbudsloven.

 

Den uddyber krav til, hvordan man kan henvise til standarder, når man skal udarbejde de tekniske specifikationer, og hvad der skal forstås ved de standarder, der henvises til i udbudslovens § 41 stk. 1 nr. 2.

 

Vejledningen berører kort relationen til § 43 om anvendelse af standarder, § 47 om testrapporter fra overensstemmelsesvurderingsorganer samt § 48 om anden passende dokumentation.

 

Dokumentet vejleder indenfor udbudsområdet, når der bliver henvist til standarder i en eller flere dele af udbudsprocessen.

 

Køb standarden

 

Vil du vide mere?
Kontakt Informationscentret
E-mail: dsinfo@ds.dk - Telefon: 39966140

DS/ISO 37500: Vejledning om outsourcing

Denne standard dækker de vigtigste faser, processer og ledelsesaspekter ved outsourcing, uafhængig af størrelse og sektorer for industri og handel. Den er beregnet til at etablere et grundlag for virksomheder til at vurdere mulighederne for at indgå og bibeholde vellykkede outsourcing-aftaler.

 

Standarder giver vejledning om:

 

- god outsourcing-styring til gensidig fordel for virksomheden og leverandøren
- fleksibilitet i outsourcing-aftaler, der imødekommer ændrede forretningskrav
- identificering af risici forbundet med outsourcing
- muliggøre gensidigt fordelagtige samarbejdsrelationer.

 

Denne standard er beregnet til alle outsourcing-forhold, uanset om det er outsourcing for første gang ved hjælp af en enkeltudbydermodel eller multileverandørmodel eller udkast til aftaler baseret på tjenester eller resultater. Processer nævnt i denne internationale standard er beregnet til at blive tilpasset til den konkrete outsourcing-strategi og modenheden for virksomheden og leverandøren.

 

Denne internationale standard er beregnet til at blive brugt af virksomheder, leverandører og andre såsom:

 

- beslutningstagere og deres repræsentanter
- alle interessenter, der beskæftiger sig med at lette oprettelse og/eller styring af outsourcing-arrangementer
- personale på alle vidensniveauer om outsourcing.

 

Køb standarden

 

Vil du vide mere?
Kontakt Informationscentret
E-mail: dsinfo@ds.dk - Telefon: 39966140

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Læs også
Servicestandarder

Her finder du et overblik over eksisterende servicestandarder, som kan hjælpe dig med at kortlægge dine serviceydelser, specificere dine krav og indgå serviceaftaler.