Servicestandarder

Udbud

Standarder om udbud og indkøb, outsourcing, indgåelse og styring af aftaler samt vejledning til offentlige indkøbere af hjælpemidler og arkitekter, der skal indrette badeværelser i plejeboliger eller hospitaler o.a.

Servicestandarder
DS/INSTA 810: Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver

Formålet med denne standard er at gøre det lettere at udbyde rengøringsopgaver i Norden.

Denne standard kan bruges som et værktøj til at sikre overensstemmelse med EU-forskrifter og offentlige forskrifter. Standarden har til formål at bidrage til et velfungerende nordisk og europæisk marked for rengøringsydelser.

 

Standarden indeholder krav og anbefalinger vedrørende følgende:

 

- Anmodning om deltagelse i udbud
- Udbudsprocedure og -betingelser
- System til vurdering af tilbud
- Leverancens omfang
- Krav til leverandøren
- Tekniske krav
- Kontraktmæssige aspekter
- Retningslinjer for vurdering, herunder specifikation af kriterier.

 

Køb standarden

Udvalget for rengøringskvalitet

DS/EN 17371-3:2020 - Levering af tjenesteydelser – Del 3: Styring af præstationsmåling

Levering af tjenesteydelser – Del 3: Styring af præstationsmåling – Vejledning om indarbejdelse af præstationsmåling i kontrakter om tjenesteydelser

 

Beskrivelse

 

Denne standard giver vejledning i, hvordan man opsætter struktur og rammer for Performance Measurement management, som en del af en hel servicekontrakt.

 

Denne standard er gældende for:

  1. a) Serviceindkøbere og serviceudbydere uanset type, størrelse eller arten af ​​serviceydelserne;
  2. b) Serviceudbydere, i eller uden for serviceindkøberens organisation; og
  3. c) alle interesserede parter, der direkte eller indirekte er involveret i eller påvirket af en indkøbsproces.

Denne standard gælder ikke for forretning-til-forbruger (B2C) servicekontrakter eller til bygge- og anlægskontrakter.

 

BEMÆRK 1 - 'Arbejdskontrakter' er kontrakter, der har til formål at udføre, eller både designe og udføre en opgave er ikke omfattet. Kontrakter, der kun har til formål at udforme en opgave, er omfattet.

 

 

Køb standarden

 

DS/EN ISO 41012: Facility management – Vejledning i sourcing og udarbejdelse af aftaler

Denne standard indeholder vejledning i indgåelse og udvikling af aftaler indenfor facility management (FM).

 

Standarden fremhæver:

 

- væsentlige elementer i FM sourcing-processer
- FM-roller og ansvar i sourcing-processer
- udviklingsprocesser og strukturer for typiske aftalemodeller.

Dette dokument er relevant for:

 

- strategiske processer relateret til service- og supportfunktioner til kerneforretningen
- udvikling af FM-strategier
- udvikling af både offentlige og private aftaler om levering af FM-services
- udvikling af FM-informationssystemer
- FM-uddannelse og -forskning
- organisationsudvikling og omlægning af kerneprocesser.

 

Standarden giver også vejledning om:

 

- aftaletyper
- udvikling, struktur og indhold af aftaler
- afklaring af definitioner, hvor det er relevant.

 

Standarden anvender en metodisk tilgang fra et strategisk niveau til et operationelt niveau med eksempler og checklister. Anvendelsen af denne sourcing-tilgang er beregnet til at bidrage væsentligt til at tilføre værdi og optimere driftsomkostningerne for FM-fagfolk og indkøb, økonomi og seniorlederteam.

 

Køb standarden

Udvalget for facility management

DS/ISO 37500: Vejledning om outsourcing

Denne standard dækker de vigtigste faser, processer og ledelsesaspekter ved outsourcing, uafhængig af størrelse og sektorer for industri og handel. Den er beregnet til at etablere et grundlag for virksomheder til at vurdere mulighederne for at indgå og bibeholde vellykkede outsourcing-aftaler.

 

Standarder giver vejledning om:

 

- god outsourcing-styring til gensidig fordel for virksomheden og leverandøren
- fleksibilitet i outsourcing-aftaler, der imødekommer ændrede forretningskrav
- identificering af risici forbundet med outsourcing
- muliggøre gensidigt fordelagtige samarbejdsrelationer.

 

Denne standard er beregnet til alle outsourcing-forhold, uanset om det er outsourcing for første gang ved hjælp af en enkeltudbydermodel eller multileverandørmodel eller udkast til aftaler baseret på tjenester eller resultater. Processer nævnt i denne internationale standard er beregnet til at blive tilpasset til den konkrete outsourcing-strategi og modenheden for virksomheden og leverandøren.

 

Denne internationale standard er beregnet til at blive brugt af virksomheder, leverandører og andre såsom:

 

- beslutningstagere og deres repræsentanter
- alle interessenter, der beskæftiger sig med at lette oprettelse og/eller styring af outsourcing-arrangementer
- personale på alle vidensniveauer om outsourcing.

 

Køb standarden

 

Vil du vide mere?
Kontakt Informationscentret
E-mail: dsinfo@ds.dk - Telefon: 39966140

DS-hæfte 55: Vejledning til indkøb af bad- og toilethjælpemidler

Denne vejledning er et nyttigt værktøj for bl.a. offentlige indkøbere af hjælpemidler og arkitekter, der skal indrette badeværelser i plejeboliger eller hospitaler. Den giver et overblik over de områder af DS/ISO 17966:2016, ’Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne – Krav og prøvningsmetoder’, man som indkøber skal være opmærksom på, når man specificerer sine krav i fx et udbud. Samtidig gør vejledningen det lettere at sammenligne de forskellige leverandører af hjælpemidler.

 

Vejledningen kan også bruges af terapeuter, montører og fabrikanter, der gerne vil vide mere om den information, de skal videregive til brugerne af et produkt.

 

Køb standarden

Udvalget for hjælpemidler

DS/EN 13269: Retningslinjer for udarbejdelse af vedligeholdelseskontrakter

Standarden er beregnet til parter, der ønsker at udarbejde en vedligeholdelseskontrakt. Den tilbyder overskrifter, der ikke er udtømmende, og som parterne måske eller måske ikke inkluderer, udelukker, ændrer eller tilpasser deres egne kontraktforhold.

 

Formålet med denne standard er at:

 

fremme grænseoverskridende forbindelser mellem firmaer/vedligeholdelsesleverandører og at skabe en klar grænseflade mellem virksomheden og leverandøren af vedligeholdelsen.
- forbedre kvaliteten af ​​vedligeholdelseskontrakter, så tvister og justeringer minimeres.
- øge fokus på omfanget af vedligeholdelsestjenester og identificere mulighederne for levering.
- at yde bistand i og rådgivning om udarbejdelse og forhandling af vedligeholdelseskontrakter og til at specificere håndtering i tilfælde af tvister.
- at identificere typer af vedligeholdelseskontrakter og give anbefalinger til fordelingen af ​​rettigheder og forpligtelser mellem kontraktens parter, inklusive risici.
- at forenkle sammenligningen mellem vedligeholdelseskontrakter.

 

Desuden fremmer standarden kvalificering af alle de involverede kompetencer, det vil sige:

 

personale, hvortil det kræves at øge kompetencer, viden, erfaringer og personlige, sociale og/eller metodiske færdigheder.
- organisationer, herunder dem, der skal kræve, tilbyde eller kontrollere outsourcing-vedligeholdelsesaktiviteter, der har brug for at forbedre effektiviteten af ​​deres processer.

 

Køb standarden

DS/INF 222-1: Guide for reference til standarder i offentlige udbud i Europa

Denne vejledning beskriver anvendelse af standarder ved udbud af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udbydes efter udbudsloven.

 

Den uddyber krav til, hvordan man kan henvise til standarder, når man skal udarbejde de tekniske specifikationer, og hvad der skal forstås ved de standarder, der henvises til i udbudslovens § 41 stk. 1 nr. 2.

 

Vejledningen berører kort relationen til § 43 om anvendelse af standarder, § 47 om testrapporter fra overensstemmelsesvurderingsorganer samt § 48 om anden passende dokumentation.

 

Dokumentet vejleder indenfor udbudsområdet, når der bliver henvist til standarder i en eller flere dele af udbudsprocessen.

 

Køb standarden

 

Vil du vide mere?
Kontakt Informationscentret
E-mail: dsinfo@ds.dk - Telefon: 39966140

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Læs også
Servicestandarder

Her finder du et overblik over eksisterende servicestandarder, som kan hjælpe dig med at kortlægge dine serviceydelser, specificere dine krav og indgå serviceaftaler.