Lagring i PtX-værdikæden

Vi skal kunne lagre store og små mængder af brint, CO2 og PtX-brændstoffer, og det kan ske på flere måder. Et væsentligt aspekt, som er fælles for de forskellige former, er sikkerhed.

Lagring sker forskelligt

For at vi kan gøre brug af PtX-brændstofferne, er der i mange tilfælde behov for, at vi mellem produktion og brug kan lagre fx brint og CO2. Lagring sker under forskellige forudsætninger og fysiske omgivelser fx gasformig brint i tryktanke, flydende brint i varmeisolerede beholdere eller midlertidig lagring af CO2 i fangstanlæg.

For CO2 er det væsentligt at bemærke, at den både skal lagres permanent i undergrunden samt anvendes til at forædle brint til fx skibs- og flybrændstoffer. Den CO2, som skal lagres i permanent undergrunden, er ikke en del af PtX-værdikæden, mens den, biogene CO2, der skal bruges til forædling, er en vigtig brik i PtX-værdikæden. Det er dog på nuværende tidspunkt uafklaret, hvilke krav til kvalitet, renhed og korrosion, der skal gælde for de forskellige typer af CO2. Det skal desuden besluttes, om det er punktkilden eller slutbrugeren, der har ansvaret for rensningen, ligesom det skal afklares, om der kan sendes CO2 med forskellige renhedsgrader gennem de samme rørsystemer.

Det forventes, at der vil være en række fællestræk for standarderne for fangst og transport uanset, hvilken slutdestination CO2’en får. For at sikre et effektivt marked bliver det afgørende, at der kommer til at gælde de samme CO2-standarder på tværs af de værdikædeled og landegrænser, som den skal bevæge sig over.

Hvis lagring ifm. med PtX skal ske på en forsvarlig måde, hvor særligt sikkerhed er i fokus – både for miljø og mennesker – er standarder et effektivt redskab til at sikre konsistens, kvalitet og gennemsigtighed i de krav, som stilles til aktørerne på området.

Det arbejde har Dansk Standard samlet i en række udvalg, som bl.a. fokuserer på lagring:

Brint og brændselsceller (S-605)

S-605

Brint og brændselsceller

Udvalget arbejder med standarder for stationære brændselscellekraftværker, transportable og bærbare brændselsceller samt gastanke og udstyr.

CO2-fangst, -transport og -lagring (S-889)

S-889

CO2-fangst, -transport og -lagring

Som medlem af standardiseringsudvalget S-889 får du unik mulighed for at sætte fingeraftryk på kommende standarder inden for CO2-fangst, -transport, -lagring og -forædling.

Trykbærende udstyr (S-132)

S-132

Trykbærende udstyr

Udvalget arbejder med standardisering af ufyrede trykbeholdere, metalliske, industrielle rørledninger, vandrørs- og kanalrøgrørskedler samt metalslanger og bælge til trykbærende formål.

Gasinfrastruktur

S-894

Gasinfrastruktur

Udvalget arbejder med udvikling af standarder indenfor gasinfrastruktur.

Gasflasker (S-084)

S-084

Gasflasker

Udvalgets portefølje omfatter arbejdet med standarder for transportabelt trykbærende udstyr (gasflasker, tanke m.m.) og deres fittings (ventiler); herunder krav til design, prøvning, drift og kontrol.

Hvad får du ud af at deltage i et udvalg?

De standarder, der skal hjælpe til med at nå klimamålene, er i gang med at blive udformet lige nu. Alle aktører med interesse og viden kan være med i arbejdet. Det er nemlig aktørerne i branchen selv, der skriver standarderne og dermed er med til at bestemme indholdet. Det gælder også for de standarder, som der relaterer sig til brintproduktionen. Og det arbejde sker igennem et udvalg i Dansk Standard, der typisk har 5-20 deltagere. 

Læs mere om arbejdet i et udvalg

Adgang til unik viden

Som medlem får du tidligt adgang til unik viden om kommende danske og internationale standarder, der er relevante for dit fagområde. Dermed er du på forkant med de standarder, der former markedet.

Et bredt fagligt fællesskab

Som medlem bliver du en del af et stærkt og bredt netværk af relevante nationale og internationale aktører, som videndeler og udvikler standarder.

En stemme, der bliver hørt

Som medlem kan du bringe din viden og ideer i spil og dermed være med til at sikre danske interesser og konkurrenceevne. Standardisering er nemlig en demokratisk proces, hvor meninger drøftes, og alle stemmer bliver hørt.