Standarder skaber rammen for Power-to-X

Power-to-X (PtX) er en af de vigtigste teknologier for, at vores samfund kan opnå en grøn omstilling. Få overblikket over de eksisterende og kommende standarder på tværs af hele PtX-værdikæden.

Power-to-X

PtX kan blive en af de vigtigste teknologier på vejen imod den grønne omstilling af energiområdet. Danmark er allerede frontløber inden for grøn energi - og har nu mulighed for at gå forrest i både udvikling og anvendelse af PtX-teknologier. For at Danmark kan gå forrest i udviklingen af PtX-teknologier, er det vigtigt, at danske virksomheder får et godt afsæt internationalt. Her spiller brugen og udviklingen af internationale standarder en vigtig rolle, da standarder kan være med til at sikre danske konkurrencefordele og et godt afsæt for eksport af både viden og teknologi.

Gode forudsætninger for PtX

Danmark har stor ekspertise inden for sol- og vindenergi. Og netop produktionen af grøn vedvarende energi er fundamentet i PtX, når overskydende grøn strøm kan omdannes og lagres som brændstof til senere brug. Derfor er det vigtigt, at Danmark kan udnytte den styrkeposition internationalt og sikre, at det teknologiske fundament, der er skabt i sol- og vindenergi, bruges aktivt i udviklingen af PtX.

For at hjælpe transport- og industrisektorer med at udfase fossile brændstoffer kan teknologierne bag PtX anvendes, så vi i fremtiden udelukkende bruger vedvarende energi. PtX gør det nemlig muligt at producere brændstof af bl.a. brint (H2), kvælstof (N) og CO2, og disse spiller en central rolle i transitionen til et klimaneutralt samfund med netto-nuludledning af drivhusgasser i 2050.

Standarder sætter rammer for fremtidens marked

Danske virksomheder er i gang med at udvikle løsninger, men for at PtX-anlæg kan etableres, driftes og skaleres på tværs af brancher og sektorer, er der brug for standarder. Standarderne skal bl.a. være med til at sikre dokumentation for kvalitet, hvor grøn produktionen og energikilden er samt hvilke krav, der skal stilles for, at de nye brændstoffer kan blive lagret og transporteret forsvarligt og sikkert. Dertil skal standarderne også være med til at sikre, at virksomheder kan dele data med hinanden digitalt på en sikker og effektiv måde.

Hvad er Power-to-X?

Områder inden for Power to X

Vedvarende energiproduktion

Vedvarende energiproduktion i PtX-værdikæden

Forudsætningerne for at producere vedvarende energi i stor skala i Danmark er god. Vi er nemlig langt fremme ift. den teknologiske udvikling og har stor viden om, hvordan vi bedst udnytter energien. Noget der i stigende grad bliver efterspurgt på tværs af landegrænser. Og derfor er der behov for nye krav og standarder.

Brint produktion

Brint i storskala er nødvendigt for PtX

Danmarks unikke adgang til vedvarende energi giver Danmark gode forudsætninger for at udbygge det grønne eventyr til også at gælde brintproduktion og den videre forædling til PtX-brændstoffer såsom metanol og ammoniak.

Infrastruktur 

Infrastrukturen skal binde PtX-værdikæden sammen

Infrastruktur for PtX-brændstoffer er afgørende for, at produkterne kan bevæge sig rundt i landet, udover Danmarks grænser og på tværs af PtX-værdikæden.

Lagring 

Lagring under PtX-værdikæden

Vi skal kunne lagre store og små mængder af brint, CO2 og PtX-brændstoffer, og det kan ske på flere måder. Et væsentligt aspekt, som er fælles for de forskellige former, er sikkerhed.

Produktion af PtX-brændstoffer

Produktion af PtX-brændstoffer

Arbejdet med at udvikle standarder, som definerer vigtige krav og rammer for produktionen af PtX-brændstoffer, er i fuld gang. Standarderne omhandler bl.a. gaskvalitet, CO2-fangst, klimaaftryk og sikkerhed.

PtX-brændstoffer i brug

PtX-brændstoffer i brug

Der er mange aktører, som efterspørger PtX-brændstoffer som et led i den grønne omstilling og et mere bæredygtigt alternativ til fossilebrændstoffer. PtX-brændstoffer er relevante hos sektorer og i industrier, der er svære at elektrificere, og som har et stort energiforbrug.

Strategisk netværk for PtX og CCUS

I 2022 startede vi et nyt strategisk netværk for PtX. Netværket samler centrale aktører fra den private og offentlige sektor, og skal medvirke til at accelerere den grønne omstilling gennem standardisering. Netværket mødes to gange årligt.

Med netværket ønsker vi at understøtte danske aktørers potentialer i PtX-værdikæden gennem påvirkning af de standarder, der vil være med til at forme fremtidens krav til det globale marked for grønne brændstoffer.

Læs mere og deltag

Mere om Power-to-X

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X (PtX) handler kort sagt om, at man kan omdanne elektricitet (Power) til noget andet (X), så den grønne energi fx kan lagres og bl.a. benyttes som brændstof i den tunge industri eller til tung transport, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. Det kan eksempelvis være strømmen fra vindmøller, der omdannes til grøn brint gennem elektrolyse. Formålet med de nye brændstoffer, der går under fællesbetegnelsen e-fuels, er, at de på sigt skal være CO2-neutrale.

Hvordan skabes Power-to-X?

Det første skridt i Power-to-X er at anvende elektriciteten i en elektrolyseproces, hvor vand (H2O) spaltes til brint (H2) og ilt (O). Brint kan anvendes som brændstof gennem brændselsceller til elmotorer, eller den kan bruges i en synteseproces, hvor der tilsættes kvælstof (N) eller kulstof (C) fra CO2. Derved dannes nye brændstoffer og kemikalier som ammoniak, metanol og e-kerosin.

Hvorfor er Power-to-X nødvendig?

Power-to-X er nødvendig, hvis vi skal indfri klimamålsætningerne om at være CO2 neutrale i 2050. For selvom vi allerede har fundet løsningerne til at erstatte brændstof i biler og mindre transportformer, er det endnu ikke nok til industrien eller tung transport. Det skyldes, at batterier vil være for tunge og store til andet en mindre transport. Desuden er vi i dag også meget afhængige af vejret. Vi har brug for solen til at vores solceller virker, og vi har brug for vind til vores vindmøller. Power-to-X vil kunne løse dette problem, da det kan lave strøm om til noget andet, hvorefter man kan lagre det.

Hvad er Danmarks position på PtX-markedet?

Danmark står stærkt i forhold til grøn elektricitet, eftersom vi har nogle af verdens førende virksomheder inden for bæredygtig energi, herunder vores vindmøller og vindressourcer, der producerer masser af grøn elektricitet. Derudover investerer både vores virksomheder og regeringen i PtX. Der er derfor gode muligheder for, at vi også kan gå forrest i udvikling og eksport af PtX-teknologier. Men for at kunne udbrede de nye løsninger og bringe dem på et konkurrencedygtigt niveau, er der behov for standarder.

Hvorfor er der brug for standarder for PtX?

Standarder er bl.a. med til at understøtte dokumentation for kvalitet, samt hvor grøn produktionen og energikilden er.

Der er brug for standarder for at:

 

  • Sikre fælles definitioner, fælles terminologi og et fælles sprog – der er brug for et fælles framework, så man kan tale sammen på tværs af sektorer, industrier og lande
  • Understøtte lovgivningskrav ift. sikkerhed (fx når anlæg skal etableres, for dem, der arbejder på de anlæg, for naboer osv. samt ift. transport og lagring
  • Definere kvalitetskrav ift. produkterne/ brændstofferne samt validere brændstofferne: vi skal kunne dokumentere, hvor grøn produktionen og energikilden er
  • Skabe det digitale fundament for udveksling af data på tværs af virksomheder og sektorer, fx ift. sikker og tryg udveksling af data og interoperabilitet
  • Og sidst men ikke mindst kan standarder hjælpe med skalering af nye grønne løsninger og acceleration af markedet.

Vil du vide mere, så kan du kontakte

Asker Juul Aagren
Asker Juul Aagren Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: asa@ds.dk
T: 39 96 61 63

Relevante artikler om PtX

Grønne brændstoffer i skibsfart kræver mere standardisering

05. december 2023

Grønne brændstoffer i skibsfart kræver mere standardisering

Brændstoffer som metanol og ammoniak er fremtiden i den maritime verden. Men nye brændstoffer kræver også nye sikkerhedsforanstaltninger – og her mangler der standarder.

Vindmøller skaber muligheder i PTX-værdikæden – men det kræver standarder

29. september 2023

Vindmøller skaber muligheder i PTX-værdikæden – men det kræver standarder

Næste skridt i den grønne omstilling er PtX og grønne brændstoffer. Også her kan standarder bane vejen for konkurrencedygtige løsninger og eksportsucces. Alle med viden på området kan være med til at sætte fremtidens markedskrav.

Nøglen til et nyt erhvervseventyr er standarder. Og her har danske virksomheder gode kort på hånden.

12. juni 2023

Nøglen til et nyt erhvervseventyr er standarder. Og her har danske virksomheder gode kort på hånden

Markedspotentialet for de grønne brændstoffer er enorme, da det er samtlige industrier og sektorer, der i fremtiden kommer til at anvende dem. Men for at danske virksomheder kan påvirke de kommende internationale standarder og dermed markedskraven...

CCS og Power-to-X – sådan får du indflydelse på markedet

27. marts 2023

CCS og Power-to-X – sådan får du indflydelse på markedet

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre om CCS og Power-to-X og mulighederne for indflydelse på de kommende markedsvilkår.