Aktuelt emne

Standarder skaber rammen for Power-to-X

Power-to-X (PtX) er en af de vigtigste teknologier, for at vores samfund kan opnå en grøn omstilling. Danmark har mulighed for at gå forrest i udvikling og eksport af PtX-teknologier, men for at kunne udbrede de nye løsninger og bringe dem på et konkurrencedygtigt niveau, er der behov for standarder.

Power-to-X

Power-to-X kan blive en af de vigtigste teknologier på vejen imod den grønne omstilling og målet om 70% reduktion af CO2 inden 2030.

Danmark er allerede frontløber inden for grøn energi - og har nu muligheden for at gå forrest i både udvikling og anvendelse af Power-to-X teknologier. For at Danmark kan gå forrest i udviklingen af Power-to-X teknologier, er det vigtigt, at danske virksomheder får et godt afsæt internationalt. Her spiller brugen og udviklingen af internationale standarder en vigtig rolle, da standarder kan være med til at sikre danske konkurrencefordele og et godt afsæt for eksport af både løsninger og teknologi.

Vedvarende energi

Danmark har allerede stor ekspertise inde for sol- og vindenergi. Og netop produktionen af grøn vedvarende energi er fundamentet i Power-to-X, når overskydende grøn strøm kan omdannes og lagres som brændstof til senere brug. Derfor er det vigtigt, at Danmark kan udnytte den styrkeposition internationalt og sikre, at det teknologiske fundament, der er skabt i sol- og vindenergi bruges aktivt i udviklingen af Power-to-X. 

For at hjælpe transportmidler, fabrikker og anlæg med at udfase fossile brændstoffer, kan teknologierne bag Power-to-X anvendes, så vi i fremtiden udelukkende bruger vedvarende energi. PtX gør det nemlig muligt at producere brændstof af bl.a. brint (H2), kvælstof (N) og CO2, og disse spiller en klar rolle i transitionen til et klimaneutralt samfund med netto-nuludledning af drivhusgasser i 2050.

Fremtidige markedskrav

Danske virksomheder er allerede i gang med at udvikle løsninger, men for at Power-to-X anlæg kan etableres, driftes og skaleres på tværs af brancher og sektorer, er der brug for standarder. Standarderne skal bl.a. være med til at sikre dokumentation for kvalitet, hvor grøn produktionen og energikilden er, samt hvilke krav, der skal stilles for, at de nye brændstoffer kan blive lagret og transporteret forsvarligt. Dertil skal standarderne også være med til at sikre, at virksomheder kan dele data med hinanden digitalt på en sikker og effektiv måde. 

Kontakt

Brian Brink Larsen
Brian Brink Larsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: bbl@ds.dk
T: 39 96 61 53
Asker Juul Aagren
Asker Juul Aagren Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: asa@ds.dk
T: 39 96 61 63

Se eller gense webinaret

CCS og Power-to-X – status og muligheder for indflydelse på de kommende markedsvilkår

Få et indblik i den aktuelle status på CCS-området og hør, hvordan du gennem standardisering kan få konkret indflydelse på den igangværende udvikling af rammevilkårene for CCS-området og PtX-værdikæden.

Se eller gense webinaret

Netværk og udvalg

Strategisk netværk for PtX og CCUS

Vi har lanceret et nyt, strategisk netværk inden for PtX og CCUS. Netværket skal bringe danske virksomheder og myndigheder sammen mod målet om at fremskynde den grønne omstilling på energiområdet og sikre danske styrkepositioner på fremtidens marked for grønne energi brændstoffer.

Deltag i Dansk Standards udvalg S-889 for CO2-fangst, transport og lagring

Som medlem af udvalget S-889 får du mulighed for at være med til at skrive standarderne for CO2-fangst, transport og lagring, og du får dermed indblik i nye standardiseringskrav, 2-3 år før de rammer markedet

Deltag i Dansk Standards udvalg S-605 for brint og brændselsceller

Udvalget S-605 arbejder med standarder for stationære brændselscellekraftværker, transportable og bærbare brændselsceller samt gastanke og udstyr.

Partnerskab

Dansk Standard er en del af Green Power Denmarks Power-to-X-partnerskab. Her skal vi sammen med 33 andre danske virksomheder og organisationer være med til at opbygge den danske styrkeposition inden for området. 

Mere om Power-to-X

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X (PtX) handler kort sagt om, at man kan omdanne elektricitet (Power) til noget andet (X), så den grønne energi fx kan lagres og bl.a. benyttes som brændstof i den tunge industri eller til tung transport, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. Det kan eksempelvis være strømmen fra vindmøller, der omdannes til grøn brint gennem elektrolyse. Formålet med de nye brændstoffer, der går under fællesbetegnelsen e-fuels, er, at de på sigt skal være CO2-neutrale.

Hvordan skabes Power-to-X?

Det første skridt i Power-to-X er at anvende elektriciteten i en elektrolyseproces, hvor vand (H2O) spaltes til brint (H2) og ilt (O). Brint kan anvendes som brændstof gennem brændselsceller til elmotorer, eller den kan bruges i en synteseproces, hvor der tilsættes kvælstof (N) eller kulstof (C) fra CO2. Derved dannes nye brændstoffer og kemikalier som ammoniak, metanol og e-kerosin.

Hvorfor er Power-to-X nødvendig?

Power-to-X er nødvendig, hvis vi skal indfri klimamålsætningerne om at være CO2 neutrale i 2050. For selvom vi allerede har fundet løsningerne til at erstatte brændstof i biler og mindre transportformer, er det endnu ikke nok til industrien eller tung transport. Det skyldes, at batterier vil være for tunge og store til andet en mindre transport. Desuden er vi i dag også meget afhængige af vejret. Vi har brug for solen til at vores solceller virker, og vi har brug for vind til vores vindmøller. Power-to-X vil kunne løse dette problem, da det kan lave strøm om til noget andet, hvorefter man kan lagre det.

Hvad er Danmarks position på PtX-markedet?

Danmark står stærkt i forhold til grøn elektricitet, eftersom vi har nogle af verdens førende virksomheder inden for bæredygtig energi, herunder vores vindmøller og vindressourcer, der producerer masser af grøn elektricitet. Derudover investerer både vores virksomheder og regeringen i PtX. Der er derfor gode muligheder for, at vi også kan gå forrest i udvikling og eksport af PtX-teknologier. Men for at kunne udbrede de nye løsninger og bringe dem på et konkurrencedygtigt niveau, er der behov for standarder.

Hvorfor er der brug for standarder for PtX?

Standarder er bl.a. med til at understøtte dokumentation for kvalitet, samt hvor grøn produktionen og energikilden er.

Der er brug for standarder for at:

 

  • Sikre fælles definitioner, fælles terminologi og et fælles sprog – der er brug for et fælles framework, så man kan tale sammen på tværs af sektorer, industrier og lande
  • Understøtte lovgivningskrav ift. sikkerhed (fx når anlæg skal etableres, for dem, der arbejder på de anlæg, for naboer osv. samt ift. transport og lagring
  • Definere kvalitetskrav ift. produkterne/ brændstofferne samt validere brændstofferne: vi skal kunne dokumentere, hvor grøn produktionen og energikilden er
  • Skabe det digitale fundament for udveksling af data på tværs af virksomheder og sektorer, fx ift. sikker og tryg udveksling af data og interoperabilitet
  • Og sidst men ikke mindst kan standarder hjælpe med skalering af nye grønne løsninger og acceleration af markedet.

Hvad er Power-to-X?

Relevante artikler

27. marts 2023

CCS og Power-to-X – sådan får du indflydelse på markedet

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre om CCS og Power-to-X og mulighederne for indflydelse på de kommende markedsvilkår.

Hvad er Power-to-X?

13. februar 2023

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X bliver en afgørende brik, hvis vi skal reducere CO2-udslippet med 70 % i 2050. PtX kan nemlig anvendes flere steder i transportsektoren og industrien, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. Hvad er PtX, og hvorfor er det relev...

23. januar 2023

Få indflydelse på, hvordan oprindelsesgarantierne for grønne brændstoffer skal standardiseres

En af de helt centrale forudsætninger for videreudvikling og skalering af grønne brændstoffer er, at vi kan dokumentere deres oprindelse. Derfor er der netop sendt et forslag til høring om, at standarden for oprindelsesgarantier relateret til el,...

Erfaringerne fra vindmølleindustrien skal sikre Danmarks succes med PtX

12. oktober 2022

Erfaringerne fra vindmølleindustrien skal sikre Danmarks succes med PtX

Power-to-X har potentialet til at blive en lige så stor eksportsucces for Danmark, som vindenergi er blevet. Men det kræver, at vi fra dansk side sætter os for bordenden, når de internationale standarder på området skal sættes.