Produktion af PtX-brændstoffer

Arbejdet med at udvikle standarder, som definerer vigtige krav og rammer for produktionen af PtX-brændstoffer, er i fuld gang. Standarderne omhandler bl.a. gaskvalitet, CO2-fangst, klimaaftryk og sikkerhed.

Behovet for PtX-brændstoffer er stort

PtX-teknologier skal gøre det muligt at sejle, køre, flyve, transportere og producere langt mere klimavenligt end ved brugen af fossilebrændsler. Udviklingen af brændstoffer baseret på brint, CO2 og kvælstof er i fuld gang. Ligeledes arbejdes der også på at udvikle de standarder, der definerer vigtige krav og rammer for produktionen af PtX-brændstoffer. Standarderne omhandler bl.a. gaskvalitet, CO2-fangst, klimaaftryk og sikkerhed.

Ligesom forbruget af PtX-brændstoffer foregår arbejdet med standarderne på tværs af landegrænser og kontinenter. Der er særligt fokus på opskalering i produktionen, som stiller nye krav til branchen. Det kræver større produktionsanlæg, hvilket fx stiller øget krav til både lokal sikkerhed på sites, men også øgede krav til forsyningssikkerheden i hele PtX-værdikæden. Med en øget efterspørgsel på mere klimavenlige brændstoffer er der også fokus på, om produkterne rent faktisk er mere klimavenlige end alternativet.

Internationalt arbejdes der også med metodestandarder, som bidrager til ensartede og dermed sammenlignelige beregningsmodeller for fx klima- og miljøaftryk ved produktionen af PtX-brændstoffer. Dette spiller tæt sammen med de øvrige led i PtX-værdikæden, da særlig dokumentationskrav og data kan blive afgørende.

De fremhævede udvalg, som er listet nedenfor, dækker over de mange grene af standardiseringsbehov, som produktionen af PtX-brændstoffer kræver. Læs mere her:

Brint og brændselsceller (S-605)

S-605

Brint og brændselsceller

Udvalget arbejder med standarder for stationære brændselscellekraftværker, transportable og bærbare brændselsceller samt gastanke og udstyr.

Trykbærende udstyr (S-132)

S-132

Trykbærende udstyr

Udvalget arbejder med standardisering af ufyrede trykbeholdere, metalliske, industrielle rørledninger, vandrørs- og kanalrøgrørskedler samt metalslanger og bælge til trykbærende formål.

Eksplosive atmosfærer i relation til ATEX-direktiverne (S-531)

S-531

Eksplosive atmosfærer i relation til ATEX-direktiverne

Udvalget arbejder med standardisering af mekanisk og elektrisk udstyr, der anvendes i områder med risiko for eksplosiv atmosfære, Ex-områder.

Måling af gasser og partikler i luft (S-154)

S-154

Måling af gasser og partikler i luft

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for måling af gasser og partikler i luften.

Miljøundersøgelser (S-471)

S-471

Miljøundersøgelser

Udvalget arbejder med udvikling af standarder inden for miljøundersøgelser med fokus på biologiske og kemiske analysestandarder for vand og jord, samt miljøkemiske undersøgelser i vand, sediment, slam, jord og affald.

Biobrændsler (S-358)

S-358

Biobrændsler

Udvalget arbejder med udviklingen af standarder inden for biobrændsel, bioenergi, bæredygtighedskriterier, biogas, benzin, olie, gas og smøremidler.

Industriel automatisering (S-565)

S-565

Industriel automatisering

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge det europæiske og internationale standardiseringsarbejde for industriel automatisering.

Offshore konstruktioner og installationer (S-406)

S-406

Offshore konstruktioner og installationer

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge den europæiske og internationale standardisering på området for offshore olie og gas.

Bæredygtighed og forretningsudvikling (S-1000)

S-1000

Bæredygtighed og forretningsudvikling

S-1000 for Bæredygtighed og forretningsudvikling er et hovedudvalg, som beskæftiger sig med standardisering af ledelsessystemer inden for bl.a. kvalitetsledelse, miljøledelse og cirkulær økonomi.

CO2-fangst, -transport og -lagring (S-889)

S-889

CO2-fangst, -transport og -lagring

Som medlem af standardiseringsudvalget S-889 får du unik mulighed for at sætte fingeraftryk på kommende standarder inden for CO2-fangst, -transport, -lagring og -forædling.

Hvad får du ud af at deltage i et udvalg?

De standarder, der skal hjælpe til med at nå klimamålene, er i gang med at blive udformet lige nu. Alle aktører med interesse og viden kan være med i arbejdet. Det er nemlig aktørerne i branchen selv, der skriver standarderne og dermed er med til at bestemme indholdet. Det gælder også for de standarder, som der relaterer sig til brintproduktionen. Og det arbejde sker igennem et udvalg i Dansk Standard, der typisk har 5-20 deltagere. 

Læs mere om arbejdet i et udvalg

Adgang til unik viden

Som medlem får du tidligt adgang til unik viden om kommende danske og internationale standarder, der er relevante for dit fagområde. Dermed er du på forkant med de standarder, der former markedet.

Et bredt fagligt fællesskab

Som medlem bliver du en del af et stærkt og bredt netværk af relevante nationale og internationale aktører, som videndeler og udvikler standarder.

En stemme, der bliver hørt

Som medlem kan du bringe din viden og ideer i spil og dermed være med til at sikre danske interesser og konkurrenceevne. Standardisering er nemlig en demokratisk proces, hvor meninger drøftes, og alle stemmer bliver hørt.