Strategisk netværk for PtX og CCUS

Dansk Standard har startet et nyt strategisk netværk, der skal styrke danske positioner inden for grøn energi gennem standardisering.

Grønne brændstoffer har stort potentiale for Danmark

Grønne brændstoffer har potentialet til at blive en lige så stor eksportsucces for Danmark, men da PtX og CCUS går på tværs af sektorer, skal vi finde en måde hvorpå, vi kan få hele værdikæden med. Og her er standarder en vigtig byggesten. 

I Dansk Standard har vi derfor også valgt at samle forskellige stakeholders i et netværk om PtX og CCUS. Første møde blev holdt i august, og her var det tydeligt, at der både er et stort ønske om at tage del i arbejdet med udvikling af grønne brændstoffer, samtidig med at der også er behov for klarhed over, hvordan vi tager de næste skridt. 

Hvad er næste skridt i processen? 

På det første møde diskuterede vi, hvordan vi kommer i gang - og her blev særligt tre emner fremhævet:

  • Sikkerhed
  • Sektorkobling
  • G.G.O

Vi valgte derfor at nedsætte tre ad hoc grupper med udgangspunkt i disse emner. Hver gruppe har diskuteret, hvad behovet er for standardisering inden for disse områder. Resultaterne blev præsenteret i slut november 2022, hvor hele netværket var inviteret. Ud fra resultaterne diskuterede vi, hvilke områder vi fra dansk side skal prioritere, og ligeledes hvordan vi kommer videre med arbejdet med udvikling af standarder. 

Vil du vide mere, eller vil du gerne være med i netværket, så kontakt

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ahs@ds.dk
T: 39 96 61 45
Asker Juul Aagren
Asker Juul Aagren Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: asa@ds.dk
T: 39 96 61 63
Brian Brink Larsen
Brian Brink Larsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: bbl@ds.dk
T: 39 96 61 53

De tre områder

Sikkerhed

Sikkerhed er et grundvilkår for en udrulning af værdikæden for PtX og CCUS. Det gælder alt fra standarder på de skibe, som skal sejle på ammoniak til sikkerhed på elektrolyseanlæg, hvor der er et ønske om at opnå en certificering, så anlæggene kan godkendes af såvel nationale som internationale myndigheder med kort sagsbehandlingsproces. 

Sektorkobling

Værdikæden for PtX og CCUS spænder bredt på tværs af forskellige sektorer og landegrænser. Det stiller krav til PtX-aktørerne på et grundlæggende niveau ift. at blive enige om terminologi og definitioner på tværs af brancher, værdikæder og landegrænser.  Der er med andre ord behov for et fælles sprog og en fælles ramme for, hvordan aktører i branchen udveksler informationer og data. Det er opgaver som tidligere er løst ved brug af standardisering i andre brancher. 

G.G.O. (granular, guarantees of origin)

På netværksmødet blev der italesat et behov for dokumentation bredt i værdikæden, og særligt når diskussionen falder på definitionen af, hvad der er grøn brint og C02. Der er behov for synlighed og gennemsigtighed ift. produktoprindelse for såvel brint som CO2, så aftageren fx kan sammenligne forskellige produkter til, hvorvidt det er grønt. En sådan opgave vil være oplagt at løse igennem standardisering.