S-564

Vejledning og Spørgsmål/Svar

Udvalget for elektriske installationer, S-564, modtager jævnligt spørgsmål til DS/HD 60364-serien og relaterede standarder. 

S-564 - Spørgsmål og svar

Udvalget for elektriske installationer, S-564, modtager jævnligt spørgsmål til DS/HD 60364-serien og relaterede standarder. Dette sker enten gennem Sikkerhedsstyrelsen, Dansk Standard, andre standardiseringsudvalg eller direkte til udvalget. Ved spørgsmål til standarderne sker det tit og ofte, at udvalget, efter at have givet et svar, står tilbage med et forbedringspunkt, til når standarden skal revideres næste gang. På den måde fungerer denne FAQ dels som en løsning på konkrete problemstillinger her og nu, men også som et værktøj til at forbedre de kommende udgaver af standarderne.

Udvalget svarer kun på spørgsmål, hvor udvalget skønner, at der er et behov for en vurdering/vejledning, og at det senere kan bruges som forbedrende input til revision af standarden.

Såfremt at der i Spørgsmål/Svar er gengivet fra standarden, er dette angivet med kursiv.

Ydre og Indre ledninger Pkt. 5.2.12

DS/EN 60598-1:2015+A1:2018                                               2019-09-25

 

Ydre og Indre ledninger Pkt. 5.2.12

 

Spørgsmål om brug af armaturers metalchassis som beskyttelsesleder

Hvad menes der, når der i DS/EN 60598-1 står følgende?:

5.2.12 Fastmonterede armaturer beregnet til sløjfning skal være forsynet med klemmer til videreføring af installationskabler, der anvendes til forsyning af armaturet, men som ikke afsluttes i dette.

 

Udvalgets svar:

Hvis der er tale om en intern PE-forbindelse i et systemarmatur, og hvis der er tale om en reel videreføring, så er DS/HD 60364-5-54, 543.2.2 relevant.

543.2.2 Hvor installationen indeholder materiel med kapslinger af metal, som fx lavspændingstavler (se IEC 61439-1 og IEC 61439-2) eller kanalskinnesystemer (se IEC 60439-2), kan disse metalkapslinger eller -stativer anvendes som beskyttelsesleder, hvis de samtidig opfylder følgende tre krav:

  1. a) Deres elektriske kontinuitet skal være sikret gennem konstruktionen eller med egnede forbindelser for at sikre beskyttelse mod mekanisk, kemisk eller elektrokemisk tæring
  2. b) De er i overensstemmelse med kravene i 543.1
  3. c) Det skal være muligt at tilslutte andre beskyttelsesledere ved alle forudbestemte afgreningssteder.

Armaturets chassis kan dermed anvendes som beskyttelsesleder, når ovenstående krav samt producentens anvisninger er fulgt.

TT-system – Placering af RCD’er i (fejlstrømsafbrydere) Pkt. 531.3.5.3.1

DS/HD 60364-5-53:2015+A11:2017 (SIK)                              2019-09-25

TT-system – Placering af RCD’er i (fejlstrømsafbrydere) Pkt. 531.3.5.3.1

Spørgsmål til placering af RCD’er (fejlstrømsafbrydere) i TN- og TT-systemer.

I pkt. 531.3.5.3.1 står:

RCD’er (fejlstrømsafbrydere) skal installeres ved forsyningspunktet i den del af installationen, der skal beskyttes.

 

Hvad menes med forsyningspunkt? Er det i stiklednings udgangspunkt, i indgangen på første tavle eller strømkredsens udgangspunkt?

 

Udvalgets svar:

"Origin" bør ud fra konteksten være oversat til begyndelsespunkt, da der er tale om at beskytte én eller flere strømkredse upstream. Der stilles således krav om, at RCD’er skal installeres ved strømkredsenes udgangspunkt, typisk i tavlen.

Den elektriske installations forsyningspunkt er defineret i IEV 826-10-02, men i DS/HD 60364-serien er den elektriske installations forsyningspunkt ikke altid det samme punkt. Eksempelvis er installationens forsyningspunkt ved installation af SPD normalt det sted, hvor forsyningen kommer ind i bygningen eller hovedfordelingstavlen, mens installationens forsyningspunkt relateret til spændingsfald normalt er stikledningens udgangspunkt. Det må således i det enkelte tilfælde vurderes, hvor den elektriske installations forsyningspunkt er.

Fællesregulativet definerer tilslutningspunktet som det punkt, hvor elanlæg og elinstallationer er forbundet med hinanden. Typisk placeret ved stiksikringerne i mast, kabelskab eller transformerstation.

Måling af jordfejlsløjfeimpedansen Pkt. 6.4.3.7

DS/HD 60364-6:2016+A11+A12+AC:2017 (SIK)                               2019-09-25

Måling af jordfejlsløjfeimpedansen Pkt. 6.4.3.7

 

Hvilke krav er der til test af RCD (fejlstrømsafbryder)?

 

Udvalgets svar:

 

Kravene til afprøvning jf. DS/HD 60364-6, 6.4.3.7 og DS/EN 61557-6 er som følger:

 

RCD’ens egenskaber skal afprøves, hvilket medfører, at en RCD type A skal afprøves ved alle forhold herunder:

- 0.5 x IΔn og 5 x IΔn afprøves med ren sinus 0°

- 1 x IΔn afprøves med ren sinus hhv. 0° og 180° forskydning

- 1 x IΔn afprøves med pulserende d.c. ved 0° og 180° overlejret på 6 mA d.c.

Kontrol af spændingsløs tilstand Pkt. 6.2.4.1

DS/EN 50110-1:2013                                                   2019-09-25

Kontrol af spændingsløs tilstand Pkt. 6.2.4.1

 

Skal der anvendes spændingstester efter DS/EN 61243-3 Jf. DS/EN 50110, 6.2.4.1?

 

Udvalgets svar:

 

Hvis der anvendes spændingsdetektorer eller spændingsdetekterende systemer (VDS), skal disse opfylde kravene i EN 61243-1, EN 61243-2, EN 61243-3 eller EN 61243-5.

 

Udvalget har haft en længere drøftelse om kontrol af spændingsløs tilstand og er kommet med en uddybelse af den engelske tekst og oversættelsen til dansk:

 

”in case of” er oversat til ”hvis”.

”In case of” burde have været oversat med ”i tilfælde af”.

Oversættelsen vil blive præciseret ved næste revision af standarden.

 

Udvalget anbefaler endvidere, at man anvender et instrument, der opfylder DS/EN 61243-3, dvs. håndholdt to-polet spændingstester til lavspænding i elektriske installationer under 1000V a.c./1500V d.c.

Hvad er årsagen til, at IP1X og IP2X ikke indgår i kodesystemet for ydre påvirkninger i DS/HD 60364-5-51:2009 Tabel ZA.1?

DS/HD 60364-5-51:2009+A11+A12:2017 (SIK) Tabel ZA.1             2019-09-25

Hvad er årsagen til, at IP1X og IP2X ikke indgår i kodesystemet for ydre påvirkninger i DS/HD 60364-5-51:2009 Tabel ZA.1?

 

 

Udvalgets svar:

IP1X og IP2X anvendes ikke til beskyttelse mod faste fremmedlegemer.

Separate forsyningsledere Pkt. 560.6.5

DS/HD 60364-5-56:2018 (SIK)                                                2019-09-25

Separate forsyningsledere Pkt. 560.6.5

 

Kan en separat forsyningsledning, tilsluttet det kollektive forsyningsnet, betragtes som effektivt uafhængig af den normale forsyningsledning fra det kollektive forsyningsnet?

 

Svar:

I Danmark er det kollektive forsyningsnet et sammenhængende net. En separat forsyningsledning kan ikke betragtes som effektiv uafhængig af den normale forsyning. Eventuelle spørgsmål eller afklaring af, om hvorvidt det er uafhængigt, bør rettes til netselskaberne.

Regulering af overspænding Pkt. 443.4

DS/HD 60364-4-443:2016+Ret.1:2019 (SIK).                                     2019-09-25

Regulering af overspænding Pkt. 443.4

 

I hvilke tilfælde skal der installeres beskyttelse mod overspænding?

 

Udvalgets svar:

 

Dansk Standard har gransket teksten i den danske oversættelse og er i samarbejde med udvalget blevet enige om en justering og præcisering i den danske tekst. Rettelsen er sket med rettelsesblad DS/HD 60364-4-443:2016 /Ret. 1:2019 (SIK), som kan hentes gratis i DS-webshoppen.

 

Endvidere har et udvalgsmedlem skitseret kravene for installation af overspændingsbeskyttelse i et flow-skema. Se herunder:

 

 

Definitionen af enfamiliebolig er en bolig med egen stikledning.
De ”5 x værdien” er installationen og det tilsluttede udstyr (altså alt det SPD’en beskytter).

Potentialudligning af armering i betonkonstruktioner.

DS/HD 60364-4-41:2017+A11:2017(SIK)                                                                      2020-08-26

Potentialudligning af armering i betonkonstruktioner.

 

Skal al armering i betonkonstruktioner i eller under jordniveau potentialudlignes?

 

Kravet i HD 60364-4-41:2017+A11:2017(SIK), punkt 411.3.1.2 omfatter armering i betonkonstruktioner, som kan forårsage en farlig potentialeforskel. Der skal som udgangspunkt foretages en vurdering af, om konstruktionen kan forårsage en farlig potentialforskel.

 

Hvis denne vurdering viser, at konstruktionen kan forårsage en farlig potentialforskel, skal konstruktionen potentialudlignes ved at forbinde konstruktionen til hovedjordklemmen. Vurderingen skal i sådant tilfælde yderligere vise, hvilke konstruktionsdele der er omfattet og det bør angives, hvordan udligningen kan udføres.

 

Hvis vurderingen derimod viser at konstruktionen ikke kan indføre en farlig potentialeforskel skal dette eftervises ved en risikovurdering og/eller ved måling.

 

NOTE: Der kan være yderligere krav til potentialudligning end de generelle krav i HD 60364-4-41:2017+A11:2017(SIK), punkt 411.3.1.2 (som f.eks. særlige områder, lynbeskyttelse, EMC m.v.).

S-564 Vejledning

Et udvalgs vejledning er en udfoldelse eller en præcisering af, hvordan standardens krav kan opfyldes. Følges en sådan vejledning, anser udvalget sikkerhedsniveauet for opfyldt. Udvalgets vejledning vil altid være tydeligt adskilt fra standardens tekst og endvidere dateret. En vejledning gives altid til en dateret udgave af standarden og med reference til punktnummereringen. Udvalget gemmer vejledningen som et forbedrende input til fremtidig revision af den pågældende standard.

Beskyttende potentialudligning Pkt. 411.3.1.2

DS/HD 60364-4-41:2017+A11:2017 (SIK)                  2020-03-02

Beskyttende potentialudligning Pkt. 411.3.1.2

 

Hermed udvalgets vurdering af ”farligt potentiale i bygningskonstruktionen” og ”tilgængelig armering i armeret konstruktionsbeton”

 

Udvalgets vurdering:

  1. Hvordan forstås ”farligt potentiale i bygningskonstruktionen”?

Udvalget vurderer, at metallisk armerede betonkonstruktioner i eller under jordniveau kan forårsage en farlig potentialeforskel, og derfor skal de indgå i bygningens beskyttende potentialudligning.

Såfremt en bygningskonstruktion ikke forbindes til bygningens beskyttende potentialudligning, må den ikke kunne indføre en farlig potentialeforskel. Dette skal eftervises ved en risikovurdering og/eller ved måling.

Eksempel til målingsmetode er anført i anneks B i DS/HD 60364-6:2016.

 

  1. Tilgængelig armering i armeret konstruktionsbeton?

Ved støbninger på stedet (in situ) samt præfabrikerede betonelementer, som er i eller under jordniveau, betragtes armeringen som værende tilgængelig i byggefasen og dermed omfattet af kravet om beskyttende potentialudligning.

Dette får i praksis den betydning, at in situ støbninger og præfabrikerede betonelementer til placering i eller under jordniveau, der kan indføre et farligt potentiale, skal udføres med indbyrdes forbundet metalarmering og mulighed for tilslutning af potentialudligningsforbindelse, fx ved en udsparing i elementet.

Kravet i 411.3.1.2 medfører ikke, at armeringen skal gøres tilgængelig i fx præfabrikerede betonelementer, der ikke kan indføre et farligt potentiale.

 

Tekst gengivet fra standarder er angivet med kursiv.

 

Punkt: 411.3.1.2 Beskyttende potentialudligning

 

I hver bygning skal indgående metalliske dele, som kan forårsage en farlig potentialforskel, og som ikke udgør en del af den elektriske installation, være forbundet til hovedjordklemmen ved hjælp af ledere til beskyttende potentialudligning; eksempler på sådanne metalliske dele kan inkludere:

  • rør til forsyning inde i bygningen, fx gas, vand, fjernvarmeanlæg
  • fremmede ledende dele i konstruktionen
  • tilgængelig armering i armeret konstruktionsbeton.

 

Hvor sådanne ledende dele går ind i bygningen udefra, skal de forbindes til den beskyttende potentialudligning så tæt som praktisk muligt ved det sted, hvor de går ind i bygningen.

 

Metalrør, der løber ind i bygningen, og som har installeret en isolationsdel ved indløbet, behøver ikke være forbundet til beskyttende potentialudligning.

 

NOTE – Pkt. 542.4.1 i HD 60364-5-54:2011 indeholder andre forbindelser, der skal føres til hovedjordklemmen.

Regulering af overspænding Pkt. 443.4 (Ved udvidelse/ændring af eksisterende installation)

DS/HD 60364-4-443:2016+Ret.1:2019 (SIK).                         2020-03-11

 

Regulering af overspænding Pkt. 443.4 (Ved udvidelse/ændring af eksisterende installation)

 

Hermed udvalgets vurdering af hvordan kravet om regulering af overspænding finder anvendelse ved en udvidelse/ændring af en eksisterende installation.

 

Udvalgets vurdering:

 

Nye Installationer

 

Nye elektriske installationer skal overholde installationsbekendtgørelsen og som udgangspunkt HD 60364 serien.

 

Totalrenovering af bygninger

 

Ved planlægning og udførelse af nye installationer i forbindelse med totalrenovering af eksisterende bygninger, hvor der er mulighed for at etablere beskyttende potentialudligning, skal der etableres overspændingsbeskyttelse efter HD 60364-4-443:2016, 443.4 og HD 60364-5-534:2016, 534. Ved totalrenovering forstås i den forbindelse en renovering, der er så omfattende, at det er muligt, at etablere beskyttende potentialudligning dvs. forbinde indgående metalliske dele, fx rør, fremmede ledende dele i konstruktionen og tilgængelig armering som kan forårsage en farlig potentialforskel.

 

Udvidelse eller ændring af en eksisterende installation

 

Ved udvidelse eller ændring af en eksisterende installation skal der foretages en risikovurdering af, om udstyret til beskyttelse mod transiente overspændinger (SPD) kan fungere efter hensigten, så kravet i 443.4 Regulering af overspænding opfyldes. Der skal som minimum indgå følgende forhold:

- Er der en effektiv beskyttelsesleder i installationen

- Kan SPD’en installeres efter fabrikantens anvisning

- Er der etableret hovedudligningsforbindelse

- Kan installationen separeres fra den eksisterende installation uden overspændingsbeskyttelse

- Kan SPD’en installeres i tavlens tilslutningspunkt.

 

Hvis der i 443.4 er krav om overspændingsbeskyttelse og ovenstående risikovurdering viser, at en SPD kan fungere efter hensigten, skal der etableres beskyttelse mod transient overspænding.

 

Hvis der fx ikke er etableret fuldt dækkende hovedudligningsforbindelse og risikovurdering viser, at en SPD ikke kan fungere efter hensigten, vil der ikke være krav om beskyttelse mod transient overspænding, men der er ikke noget til hinder for at installere SPD hvis dette kan ske i overensstemmelse med kravene i 443, 534 og fabrikantanvisninger. Funktionen af en SPD vil dog ikke være så god som hvis der var fuldt dækkende hovedudligningsforbindelse.

 

Eksisterende installationer

I eksisterende installationer udført efter tidligere nationale bestemmelser gældende før 1. juli 2019 er der ikke krav om overspændingsbeskyttelse af den eksisterende installation.

Spændingsfald pkt. 525

DS/HD 60364-5-52:2011+A11+RET. 1:2019                           2019-09-25

 

Spændingsfald pkt. 525

 

Punkt 525 i HD 60364-5-52, omkring spændingsfald i installationen, har været drøftet i udvalget og punkt 525 samt tabel G.52.1 forklares af udvalget på følgende måde:

 

For installationer, der er forsynet fra kollektiv forsyning herunder egen kollektivt ejet transformer, er det punkt A i tabel G.52.1, der skal følges, og dermed bør spændingsfaldet ikke være større end 3 hhv. 5 %. Spændingsfaldet regnes fra forsyningspunktet (tilslutningspunktet), som typisk vil være stikledningens tilslutningspunkt.

 

For installationer, der er forsynet fra egen ejet transformer, er det punkt B i tabel G.52.1, der skal følges, og dermed bør spændingsfaldet ikke være større end 6 hhv. 8 %. Spændingsfaldet regnes ligeledes fra forsyningspunktet, men her vil forsyningspunktet typisk være lavspændingsafgangen ved transformeren.

 

Med belysning menes, at det gælder for installationer, der indeholder fx lampeudtag og lysarmaturer samt tilslutningssteder for armatursystemer.

Badeværelser del 701.

DS/HD 60364-7-701:2007+A11+A12:2017 (SIK)                               2019-09-25

 

Badeværelser del 701.

Hermed udvalget vurdering af standardens krav til installationer og installation af elektrisk materiel i badeværelser.

 

Elektriske installationer i et område med brusekabine

Der er et ”område 2” udenom en brusekabine, uanset om den er en del af et badeværelse eller er præfabrikeret og står i fx et soveværelse. Dette indebærer, at der ikke må være stikkontakter i de 60 cm omkring brusekabinen. Døre og faste skillevægge kan ifølge standarden afgrænse området.

 

Potentialudligning i områder med bad og bruser

De sidste fem linjer i § 701.415.2, vedr. supplerende potentialudligning, gælder kun i bygninger, hvor der ikke er beskyttende potentialudligning, og der etableres supplerende potentialudligning som beskrevet i HD 60364-4-41:2017, 415.2. I nye bygninger skal der altid laves supplerende beskyttende potentialudligning inde i de rum, der indeholder bad eller bruser, fortrinsvis tæt ved det sted, hvor de fremmede ledende dele føres ind i sådanne rum.

Et generelt opmærksomhedspunkt er, at termen "hovedpotentialudligning" stadig anvendes i HD 60364-7-701, om end den er ændret. Dette skal i den fremtidige version ændres til beskyttende potentialudligning.

 

Installation af elektrisk materiel i badeværelser
Området under spabade opfattes som ”område 1”.