Standarder skaber rammen for Power-to-X

Power-to-X (PtX) er en af de vigtigste teknologier for, at vores samfund kan opnå en grøn omstilling. Få overblikket over de eksisterende og kommende standarder i PtX-værdikæden.

Power-to-X

Power-to-X kan blive en af de vigtigste teknologier på vejen imod den grønne omstilling og målet om 70 % reduktion af CO2 inden 2030.

Danmark er allerede frontløber inden for grøn energi - og nu har vi også muligheden for at gå forrest i både udvikling og anvendelse af Power-to-X-teknologier. Men det kræver, at danske aktører på tværs af hele branchen får et godt afsæt internationalt. Og her spiller brugen og udviklingen af internationale standarder en vigtig rolle, da standarder kan være med til at sikre danske konkurrencefordele og et godt afsæt for eksport af både løsninger og teknologi.

Vedvarende energi

Danmark har allerede stor ekspertise inde for sol- og vindenergi. Og netop produktionen af grøn vedvarende energi er fundamentet i Power-to-X, da det er den overskydende grøn strøm, der kan omdannes og lagres som brændstof til senere brug. Derfor er det vigtigt, at Danmark udnytter den styrkeposition internationalt og sikre, at det teknologiske fundament, der er skabt i sol- og vindenergi, bliver brugt aktivt i udviklingen af Power-to-X.

For at hjælpe transportmidler, fabrikker og anlæg med at udfase fossile brændstoffer kan teknologierne bag Power-to-X anvendes, så vi i fremtiden udelukkende bruger vedvarende energi. PtX gør det nemlig muligt at producere brændstof af bl.a. brint (H2), kvælstof (N) og CO2, og netop disse former for brændstof har en stor rolle i transitionen til et mere klimaneutralt samfund med netto-nuludledning af drivhusgasser i 2050.

Fremtidige markedskrav

Danske virksomheder er allerede i gang med at udvikle fremtidens løsninger, men for at Power-to-X anlæg reelt kan etableres, driftes og skaleres på tværs af brancher og sektorer, er der brug for standarder. Standarderne skal bl.a. være med til at sikre dokumentation for kvalitet, hvor grøn produktionen og energikilden er samt hvilke krav, der skal stilles for, at de nye brændstoffer kan blive lagret og transporteret forsvarligt. Dertil skal standarderne også være med til at sikre, at virksomheder kan dele data med hinanden digitalt på en sikker og effektiv måde.

Hvad er Power-to-X?

Områder inden for Power to X

Vedvarende energiproduktion

Vedvarende energiproduktion

Produktionen af vedvarende energi er indgangen til PtX værdikæden. Danmark har på dette område gode erfaringer som være markedsledere bl.a. på vindmølleområdet – det gælder også ift. standarder.

2. Brint produktion

Brint produktion

Danmarks unikke adgang til vedvarende energi, giver Danmark gode forudsætninger for at udbygge det grønne eventyr til også at gælde brintproduktionen, og den videre forædling til grønne brændstoffer ved hjælp af fx CO2.

3. Infrastruktur 

Infrastruktur 

Infrastrukturen for PtX er et enorm vigtigt led i den grønne værdikæde, da den går på tværs af mange fagområder. For hvis vi skal lykkes med at få produktionen af grønne brændstoffer op i stor skala, er infrastrukturen altafgørende. 

Lagring 

Lagring 

For at vi kan bruge de grønne brændstoffer, er der behov for, at vi mellem produktion og brug kan lagre det, uanset om det er brint eller CO2. Lagringen kan enten ske midlertidigt eller permanent samt tæt på

E-fuel produktion

E-fuel produktion

Med vores unikke adgang til vedvarende energi har Danmark gode forudsætninger for at producere de brændstoffer, som skal gøre det muligt at sejle, køre, flyve, transporterer og producerer grønt. Udviklingen

Grønne brændstoffer til brug i transport

Grønne brændstoffer til brug i transport

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum iaculis rutrum quam convallis imperdiet. Morbi auctor eros ac dolor placerat finibus.

Grønne brændstoffer til brug i industri

Grønne brændstoffer til brug i industri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum iaculis rutrum quam convallis imperdiet. Morbi auctor eros ac dolor placerat finibus.

Mere om Power-to-X

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X (PtX) handler kort sagt om, at man kan omdanne elektricitet (Power) til noget andet (X), så den grønne energi fx kan lagres og bl.a. benyttes som brændstof i den tunge industri eller til tung transport, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. Det kan eksempelvis være strømmen fra vindmøller, der omdannes til grøn brint gennem elektrolyse. Formålet med de nye brændstoffer, der går under fællesbetegnelsen e-fuels, er, at de på sigt skal være CO2-neutrale.

Hvordan skabes Power-to-X?

Det første skridt i Power-to-X er at anvende elektriciteten i en elektrolyseproces, hvor vand (H2O) spaltes til brint (H2) og ilt (O). Brint kan anvendes som brændstof gennem brændselsceller til elmotorer, eller den kan bruges i en synteseproces, hvor der tilsættes kvælstof (N) eller kulstof (C) fra CO2. Derved dannes nye brændstoffer og kemikalier som ammoniak, metanol og e-kerosin.

Hvorfor er Power-to-X nødvendig?

Power-to-X er nødvendig, hvis vi skal indfri klimamålsætningerne om at være CO2 neutrale i 2050. For selvom vi allerede har fundet løsningerne til at erstatte brændstof i biler og mindre transportformer, er det endnu ikke nok til industrien eller tung transport. Det skyldes, at batterier vil være for tunge og store til andet en mindre transport. Desuden er vi i dag også meget afhængige af vejret. Vi har brug for solen til at vores solceller virker, og vi har brug for vind til vores vindmøller. Power-to-X vil kunne løse dette problem, da det kan lave strøm om til noget andet, hvorefter man kan lagre det.

Hvad er Danmarks position på PtX-markedet?

Danmark står stærkt i forhold til grøn elektricitet, eftersom vi har nogle af verdens førende virksomheder inden for bæredygtig energi, herunder vores vindmøller og vindressourcer, der producerer masser af grøn elektricitet. Derudover investerer både vores virksomheder og regeringen i PtX. Der er derfor gode muligheder for, at vi også kan gå forrest i udvikling og eksport af PtX-teknologier. Men for at kunne udbrede de nye løsninger og bringe dem på et konkurrencedygtigt niveau, er der behov for standarder.

Hvorfor er der brug for standarder for PtX?

Standarder er bl.a. med til at understøtte dokumentation for kvalitet, samt hvor grøn produktionen og energikilden er.

Der er brug for standarder for at:

 

  • Sikre fælles definitioner, fælles terminologi og et fælles sprog – der er brug for et fælles framework, så man kan tale sammen på tværs af sektorer, industrier og lande
  • Understøtte lovgivningskrav ift. sikkerhed (fx når anlæg skal etableres, for dem, der arbejder på de anlæg, for naboer osv. samt ift. transport og lagring
  • Definere kvalitetskrav ift. produkterne/ brændstofferne samt validere brændstofferne: vi skal kunne dokumentere, hvor grøn produktionen og energikilden er
  • Skabe det digitale fundament for udveksling af data på tværs af virksomheder og sektorer, fx ift. sikker og tryg udveksling af data og interoperabilitet
  • Og sidst men ikke mindst kan standarder hjælpe med skalering af nye grønne løsninger og acceleration af markedet.

Kontakt

Asker Juul Aagren
Asker Juul Aagren Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: asa@ds.dk
T: 39 96 61 63
Brian Brink Larsen
Brian Brink Larsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: bbl@ds.dk
T: 39 96 61 53