FN’s verdensmål og standarder

Bæredygtig kakao

Det overordnede formål med DS/EN ISO 34101-serien er at fremme bæredygtig dyrkning af kakao og især fremme farmernes levevilkår.

Køb standarden
Formål med standarden

Det overordnede formål med DS/EN ISO 34101-serien er at fremme bæredygtig dyrkning af kakao og især fremme farmernes levevilkår. Formålet har været at udarbejde et sæt standarder, der udgør grundlaget for certificering af bæredygtig kakao, og som over tid vil udvikle farmerne til at dyrke mere og mere bæredygtigt.

Serien består af fire standarder:

Del 1 fastsætter krav til et ledelsessystem for bæredygtig produktion af kakao. Den udgør fundamentet, for at farmene kan udvikle deres ledelsesmæssige kompetencer og dermed at skabe en bedre økonomi for sig selv, for ansatte og i sidste ende for lokalsamfundet. Et central krav er udvikling og opfølgning på en udviklingsplan for farmen, som skal sikre større udbytte på samme areal.

Del 2 fastsætter konkrete krav til de mere faktuelle økonomiske, menneskelige og miljømæssige forhold.

Del 3 stiller krav til sporbarhed af den bæredygtig dyrkede kakao, så det er muligt at følge dens vej gennem hele logistikkæden fra farmeren og til forbrugeren af slutproduktet.

Del 4 specificerer kravene til det certificeringssystem, som skal etableres for at kunne deklarere overensstemmelse med kravene i ISO 34101-serien.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?

Standarden bidrager til stort set alle FN’s verdensmål.

De primære må er:

Mål 1: Afskaf fattigdom
Delmål 1.2, 1.2, 1.4 og 1.5
Standarderne primære formål er at medvirke til at skabe et bedre liv for kakaofarmerne, deres familier, ansatte og andre i deres lokalsamfund. Standardernes hovedsigte er at få hævet kakaofarmernes deres indtægt og hjælpe dem ud af deres fattigdom.

Mål 2: Stop sult
Delmål 2.1, 2.3 og 2.4
Verdensmålene for bæredygtige udvikling vil afskaffe alle former for sult. Det indebærer fremme af bæredygtige landbrugsmetoder: forbedring af livsgrundlag og kapacitet i små landbrug samt at sikre lige adgang til jord, teknologi og markeder. Dette bidrager standarderne til.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Delmål 8.2, 8.4, 8.7 og 8.8
Hovedindholdet i standardernes del 1 og 2 omhandler krav til anstændige jobs og økonomisk vækst. Del 1 er helt nytænkt inden for bæredygtig tankegang, idet den stiller krav til hvordan man leder en virksomhed for at opnå forbedringer og økonomisk vækst. Der er således tale om at få kakaofarmere til at betragte sig selv som små virksomheder, som de driver ud fra at skabe bedre afkast år for år.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Delmål 12.2, 12.7, 12.8 og 12. a
Eftersom standarderne definerer kravene til bæredygtig produktion af kakao og tilhørende certificeringsordning, så forbrugerne har mulighed for at tage det bæredygtige valg, er standarderne direkte rettet med dette mål.

Derudover også i høj grad:

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
Standarderne stiller krav om ligestilling mellem kønnene, og stiller især skarpt på forbedring af kvinders forhold og deres medindflydelse.

Mål 13: Klimaindsats
Med en lang række miljømæssige krav, vil standarderne medvirke til beskyttelse af nærmiljøet og sikre fortsatte dyrkningsmuligheder på samme areal. Der stilles også krav til, at der ikke må inddrages skovarealer til dyrkning.

Mål 15: Livet på land
Der stilles både miljøkrav og krav til opretholdelse af biodiversiteten på kakaofarme, således at jorden ikke udpines og biodiversiteten opretholdes.

Mål 17: Partnerskab for handling
Udarbejdelsen af standarderne har krævet etablering af nye partnerskaber mellem aktørerne på kakaoområdet. Således er der etableret nye nationale samarbejdsplatforme i en række kakaoproducerende lande, og der er skabt partnerskaber mellem myndigheder, farmere og branchen, som har fokus på at skabe mere bæredygtighed.

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?

Standard-serien understøtter de fleste af FN's verdensmål, så kakaoproducenter og resten af kakaosektoren kan bruge dem direkte i forbindelse med deres arbejde med de fleste af verdensmålene. Standardernes krav er for manges vedkommende så generiske, at farmere af andre afgrøder end kakao kan implementere dem. Således kan farmere, der ønsker at forfølge FN's verdensmål, finde stor inspiration i standarderne.

Effekter af at bruge standarden
  • Implementering af DS/EN ISO 34101-serien vil bidrage positivt til en bæredygtig udvikling og den vi hjælpe bl.a. farmerne til at strukturere og optimere deres arbejdsformer og hermed bidrage til større grad af robusthed og bedre levevilkår.

  • Mange virksomheder, som benytter kakao i deres produktion, har 2020 eller 2025 mål for kun at anvende bæredygtig dyrket kakao. Og mange forbrugere foretrækker produkter, der indeholder bæredygtigt dyrket kakao frem for traditionelt dyrket kakao. Det har derfor være målet med standarderne at stille høje krav til både dyrkningen og certificeringsprocessen, så der skabes størst mulig gennemsigtighed og troværdighed for alle parter.

  • Det har været tanken, at standarderne skal udgøre de internationale "reference-krav", som forskellige private certificeringsordninger kan tage udgangspunkt i. En harmonisering af kravene til bæredygtig dyrkning af kakao vil lette farmernes byrder i forhold til at kunne opnå certificering af deres kakao, og de vil opnå bedre mulighed for at skifte mellem forskellige certificeringsudbydere.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?

Gevinsten ved at anvende DS/EN ISO 34101-serien er, at man som farmer opnår forretningsforståelse og får indført en kakaoproduktion, der bliver mere og mere bæredygtig, og som aftagerne er villige til at betale en højere pris for. I forhold til andre eksisterende certificeringsordninger, opnås løbende forbedringer, større produktion og ikke mindst bedre forhold for familier og ansatte, der deltager kakaoproduktionen.

Fordelene for andre i kakaosektoren er at de kan opkøbe og forarbejde bæredygtigt dyrket kakao, som lever op til de krav, som hele sektoren har været sammen om at fastsætte.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …)
Andre kommentarer

Danmark har stået i spidsen for udarbejdelse af disse standarder – bl.a. med støtte fra Danida, der har været med til at sikre inddragelse af de kakaoproducerende lande i arbejdet.

Denne standard understøtter

       

Bæredygtig kakao
Kontakt

Bibi Nellemose
Bibi Nellemose Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: bn@ds.dk
T: 39 96 61 61

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617