FN’s verdensmål og standarder

Standarder giver konkret hjælp til arbejdet med FN’s verdensmål. Se her, hvilke standarder du kan bruge i dit arbejde med de 17 verdensmål.

Kursus: ISO 14001 og FN's verdensmål
Hvad kan standarder konkret hjælpe med?
  • at dokumentere og rapportere virksomhedernes indsats med de 17 verdensmål
  • at strukturere og styre indsatsen
  • at effektivisere indsatsen og bruge ressourcerne
    bedst muligt
  • at arbejde med løbende forbedringer og effektiviseringer ud fra et internationalt anerkendt benchmark
  • at skabe en bevidsthed om virksomhedens impact ift. FN’s verdensmål og dermed danne udgangspunkt for nye innovative løsninger (produkter og processer)
Sådan kommer du i gang

Et godt sted at starte, hvis man som virksomhed ønsker at arbejde med FN’s verdensmål, er at se på virksomhedens egne processer, adfærd eller produktion, og se på hvor bæredygtig ens virksomhed er. Standarder kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag samt vise, hvor der er potentialer for forbedringer – det kunne fx være i forhold til virksomhedens energiforbrug.

 

Næste skridt kan være at se på virksomhedens produkter og ydelser. Kan ens aftryk gøres mere bæredygtigt fx ved at tænke cirkulært eller ved at anvende mere bæredygtige materialer? Ønsker virksomheden at udvikle nye bæredygtige produkter, så kan man med fordel anvende internationale standarder til at basere produktet på viden, valide krav og målemetoder og dermed understøtte virksomhedens innovationsproces og give adgang til det globale marked.

 

Mange virksomheder oplever udfordringer med at dokumentere deres arbejde med FN’s 17 verdensmål, og her kan standarder være en internationalt anerkendt ramme til at synliggøre virksomhedens adfærd.

 

Vil du vide mere?

Kontakt Maibritt AggerAfdelingschef | Head of Department
Sekretariater, udvalg og netværk IE: mag@ds.dk
T: 39966126

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standard for

Arbejdsmiljøledelse

Formålet med standarden er at give virksomhederne et værktøj til systematisk sikring af processer og procedurer til understøttelse og løbende forbedring af arbejdsmiljøpræstationen. 

Standard for

Fødevaresikkerhed

Formålet med standarden er at hjælpe fødevarevirksomheder med at skabe systemer og processer, der løbende reducerer risici, der kan påvirke fødevaresikkerheden.

Standard for

Energiledelse

Formålet med standarden er at hjælpe virksomheder med at skabe systemer og processer, der løbende optimerer og reducerer ressource- og energiforbrug.

Standard for

Informationssikkerhed

Formålet med standarden er at hjælpe organisationer med at etablere og fastholde en relevant informationssikkerhed til gavn for virksomheden.

Standard for

Miljøledelse

I et ledelsessystem med fokus på miljøledelse efter ISO 14001 får virksomheden et ledelsesværktøj, der gør den i stand til at risikovurdere virksomhedens miljøforhold, proaktivt implementere miljø og bæredygtighed.

Standard for

Samfundsmæssigt ansvar

Formålet med standarden er at hjælpe virksomheder med at skabe struktur på arbejdet med verdensmålene og fokusere på det vigtigste ud fra en væsentlighedsbetragtning (dvs. hvor har virksomheden størst impact).

Standard for

Sikkerhed og robusthed

Formålet er at stille en model til rådighed for lokale myndigheder og andre interessenter, der kan bistå dem med at skabe mere robuste og bæredygtige byer og lokale samfund.

Standard for

Risikoledelse

Standarden vejleder virksomheder, myndigheder og andre organisationer i at opnå sine mål ved at tænke i nye muligheder og styre de risici, som der tages, når det besluttes at forfølge nye muligheder.

Standard for

Forretningskontinuitet

Formålet med standarden er at gøre en organisation robust i forhold til hændelser, der kan påvirke organisationens formåen til at opretholde normal produktion af ydelser og produkter.

Standard for

Bæredygtige indkøb

Formålet med standarden er at hjælpe virksomheder med at gøre bæredygtige indkøb til deres faste indkøbspraksis. 

Standard for

Bæredygtig udvikling af samfund

Standarden kan hjælpe kommuner med at arbejde systematisk og holistisk med at nå sine mål og visioner for en bæredygtig og modstandsdygtig udvikling af hele kommunen.

Standard for

Ledelsessystemer vedrørende antikorruption

Standarden hjælper organisationer med at opfylde deres bæredygtighedsansvar ved at vejlede i integration af politikker og procedurer til at bekæmpe bestikkelse i de lande, de opererer i.

Bæredygtig kakao

Standard for

Bæredygtig kakao

Det overordnede formål med DS/EN ISO 34101-serien er at fremme bæredygtig dyrkning af kakao og især fremme farmernes levevilkår.

Standard for

Sikring af drikkevand

Beskriver metoder til at undgå forurening af drikkevand i bygninger og de generelle krav til sikringsanordninger for at hindre forurening ved tilbagestrømning.

Standard for

Sporbarhed af træ

Standarden beskriver fælles rammer for sporbarhed og dokumentation på alle træ- og træbaserede produkter.

Standard for

Beskyttelse af havmiljø

Standarden skal give vejledning og retningslinjer for håndtering af forskellige typer af skibsaffald ombord på skibene og i havne.

Standard for

Indeklima på arbejdspladsen

Standarden skal hjælpe med at give en god vejledning til at sikre optimalt design og anvendelse af bygninger og dermed bidrage til et godt indeklima på arbejdspladser.

Standard for

Beregninger af bygningers varmetab

Standarden skal hjælpe med at give en god vejledning til metoder og regler for beregning af beboelsesbygningers varmetab og fastsættelse af materialers varmeledningsevne.

Standard for

Sterile injektionssprøjter

Standardserien for sterile injektionssprøjter, DS/EN ISO 7886-serien, fastsætter både sikkerhedskrav og testmetoder til flere forskellige typer sprøjter, som er beregnet til injektion af medicin i personer.

Standard for

Medicinsk udstyr - Kvalitetsledelsessystemer

Standarden er udviklet, så der er international enighed om det niveau, som medico-virksomhedernes kvalitetssystemer skal leve op til.

Standard for

Drivhusgasser – Måling af CO2-aftryk

ISO 14060-serien har til formål at skabe klarhed og konsistens, når man kvantificerer, måler, rapporterer om og validerer drivhusgasudledninger samt mindskning af disse for at understøtte en bæredygtig udvikling og mindske de negative klimaforandringer.

Elektriske installationers energieffektivitet

Standard for

Elektriske installationers energieffektivitet

Formål med standarden er at sikre energieffektivitet i elektriske installationer. Via målinger skabes der større overblik over elforbruget i den elektriske installation.

Tilgængelig bygningskonstruktion

Standard for

Tilgængelig bygningskonstruktion

Formåley med standarden er at sikre lige adgang for alle til det offentlige rum. Standarden angiver krav og anbefalinger til, hvordan bygherre sikrer tilgængelighed for alle i nye offentlige bygninger og ved renovation af eksisterende bygninger.

Standard for

Cirkularitet af energirelaterede produkter

Standardserien DS/EN 45550-45559 har til formål at øge produkters holdbarhed, evne til reparation og mulighed for genanvendelse for at udnytte jordens naturressourcer optimalt.