Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

De 17 verdensmål er udviklet af lande til lande. En enkelt virksomhed har derfor ikke mulighed for at arbejde med alle samtlige mål. Den private sektor har dog fået til opgave at understøtte udviklingen af verdensmålene med innovation og teknologisk udvikling. Derfor bør man som virksomhed udpege de eller det mål, der giver mening for virksomheden og dens forretning at arbejde med og bidrage til.

For at kunne arbejde struktureret med verdensmålene og dokumentere sit arbejde samt resultater er standarder et nyttigt redskab.

På denne side kan du få et overblik over, hvilke standarder der allerede findes, og som kan hjælpe i arbejdet med FN’s verdensmål. Du har også mulighed for at klikke ind på den enkelte standard og læse mere om standarden, samt hvilke mål den bidrager til.

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26
Arbejdsmiljøledelse

Standard for

Arbejdsmiljøledelse

Formålet med standarden er at give virksomhederne et værktøj til systematisk sikring af processer og procedurer til understøttelse og løbende forbedring af arbejdsmiljøpræstationen. 

Fødevaresikkerhed

Standard for

Fødevaresikkerhed

Formålet med standarden er at hjælpe fødevarevirksomheder med at skabe systemer og processer, der løbende reducerer risici, der kan påvirke fødevaresikkerheden.

Energiledelse

Standard for

Energiledelse

Formålet med standarden er at hjælpe virksomheder med at skabe systemer og processer, der løbende optimerer og reducerer ressource- og energiforbrug.

Informationssikkerhed

Standard for

Informationssikkerhed

Formålet med standarden er at hjælpe organisationer med at etablere og fastholde en relevant informationssikkerhed til gavn for virksomheden.

Miljøledelse

Standard for

Miljøledelse

I et ledelsessystem med fokus på miljøledelse efter ISO 14001 får virksomheden et ledelsesværktøj, der gør den i stand til at risikovurdere virksomhedens miljøforhold, proaktivt implementere miljø og bæredygtighed.

Samfundsmæssigt ansvar

Standard for

Samfundsmæssigt ansvar

Formålet med standarden er at hjælpe virksomheder med at skabe struktur på arbejdet med verdensmålene og fokusere på det vigtigste ud fra en væsentlighedsbetragtning (dvs. hvor har virksomheden størst impact).

Sikkerhed og robusthed

Standard for

Sikkerhed og robusthed

Formålet er at stille en model til rådighed for lokale myndigheder og andre interessenter, der kan bistå dem med at skabe mere robuste og bæredygtige byer og lokale samfund.

Risikoledelse

Standard for

Risikoledelse

Standarden vejleder virksomheder, myndigheder og andre organisationer i at opnå sine mål ved at tænke i nye muligheder og styre de risici, som der tages, når det besluttes at forfølge nye muligheder.

Forretningskontinuitet

Standard for

Forretningskontinuitet

Formålet med standarden er at gøre en organisation robust i forhold til hændelser, der kan påvirke organisationens formåen til at opretholde normal produktion af ydelser og produkter.

Bæredygtige indkøb

Standard for

Bæredygtige indkøb

Formålet med standarden er at hjælpe virksomheder med at gøre bæredygtige indkøb til deres faste indkøbspraksis. 

Bæredygtig udvikling af samfund

Standard for

Bæredygtig udvikling af samfund

Standarden kan hjælpe kommuner med at arbejde systematisk og holistisk med at nå sine mål og visioner for en bæredygtig og modstandsdygtig udvikling af hele kommunen.

Ledelsessystemer vedrørende antikorruption

Standard for

Ledelsessystemer vedrørende antikorruption

Standarden hjælper organisationer med at opfylde deres bæredygtighedsansvar ved at vejlede i integration af politikker og procedurer til at bekæmpe bestikkelse i de lande, de opererer i.

Bæredygtig kakao

Standard for

Bæredygtig kakao

Det overordnede formål med DS/EN ISO 34101-serien er at fremme bæredygtig dyrkning af kakao og især fremme farmernes levevilkår.

Sikring af drikkevand

Standard for

Sikring af drikkevand

Beskriver metoder til at undgå forurening af drikkevand i bygninger og de generelle krav til sikringsanordninger for at hindre forurening ved tilbagestrømning.

Sporbarhed af træ

Standard for

Sporbarhed af træ

Standarden beskriver fælles rammer for sporbarhed og dokumentation på alle træ- og træbaserede produkter.

Beskyttelse af havmiljø

Standard for

Beskyttelse af havmiljø

Standarden skal give vejledning og retningslinjer for håndtering af forskellige typer af skibsaffald ombord på skibene og i havne.

Indeklima på arbejdspladsen

Standard for

Indeklima på arbejdspladsen

Standarden skal hjælpe med at give en god vejledning til at sikre optimalt design og anvendelse af bygninger og dermed bidrage til et godt indeklima på arbejdspladser.

Beregninger af bygningers varmetab

Standard for

Beregninger af bygningers varmetab

Standarden skal hjælpe med at give en god vejledning til metoder og regler for beregning af beboelsesbygningers varmetab og fastsættelse af materialers varmeledningsevne.

Sterile injektionssprøjter

Standard for

Sterile injektionssprøjter

Standardserien for sterile injektionssprøjter, DS/EN ISO 7886-serien, fastsætter både sikkerhedskrav og testmetoder til flere forskellige typer sprøjter, som er beregnet til injektion af medicin i personer.

Medicinsk udstyr - Kvalitetsledelsessystemer

Standard for

Medicinsk udstyr - Kvalitetsledelsessystemer

Standarden er udviklet, så der er international enighed om det niveau, som medico-virksomhedernes kvalitetssystemer skal leve op til.

Drivhusgasser – Måling af CO2-aftryk

Standard for

Drivhusgasser – Måling af CO2-aftryk

ISO 14060-serien har til formål at skabe klarhed og konsistens, når man kvantificerer, måler, rapporterer om og validerer drivhusgasudledninger samt mindskning af disse for at understøtte en bæredygtig udvikling og mindske de negative klimaforandringer.

Elektriske installationers energieffektivitet

Standard for

Elektriske installationers energieffektivitet

Formål med standarden er at sikre energieffektivitet i elektriske installationer. Via målinger skabes der større overblik over elforbruget i den elektriske installation.

Tilgængelig bygningskonstruktion

Standard for

Tilgængelig bygningskonstruktion

Formåley med standarden er at sikre lige adgang for alle til det offentlige rum. Standarden angiver krav og anbefalinger til, hvordan bygherre sikrer tilgængelighed for alle i nye offentlige bygninger og ved renovation af eksisterende bygninger.

Cirkularitet af energirelaterede produkter

Standard for

Cirkularitet af energirelaterede produkter

Standardserien DS/EN 45550-45559 har til formål at øge produkters holdbarhed, evne til reparation og mulighed for genanvendelse for at udnytte jordens naturressourcer optimalt.

Standard for

Emission af drivhusgasser fra energiintensive industrier

EN 19694-serien har til formål at specificere principper og krav til bestemmelse af udledning af drivhusgasser fra sektorspecifikke kilder som stål og jern, cement, aluminium, kalk og ferrolegerings-producerende industrier

Whistleblowing

Standard for

Whistleblowing

ISO 37002 Whistleblowing management systems — Guidelines er en international standard, som giver retningslinjer for implementering, styring, evaluering, vedligeholdelse og forbedring af et robust og effektivt ledelsessystem i en organisation vedr. whistleblowing.

Måling af apparaters ydeevne

Standard for

Måling af apparaters ydeevne

Standardserien DS/IEC 62885 del 2 til 9 har til formål at give metoder til måling af ydeevne, energiforbrug og energieffektivitet for forskellige former for apparater til rengøring af overflader.

Standard for

Ligestilling og diversitet

Standarden kan anvendes som et målrettet værktøj til at arbejde systematisk med at fremme ligestilling og diversitet i en organisation eller virksomhed.

Børneomsorgsprodukter - Bæreanordninger til børn

Standard for

Børneomsorgsprodukter - Bæreanordninger til børn

Standarden specificerer krav og testmetoder for bæreseler til sikker placering af barnet, således at bæreren kan være mobil og lave andre gøremål.

Vaskemaskiner til husholdningsbrug

Standard for

Vaskemaskiner til husholdningsbrug

DS/EN 60456 har til formål at give metoder til måling af ydeevne, energiforbrug og energieffektivitet for vaskemaskiner og vaske/tørremaskiner til husholdningsbrug. Standarder dækker også vaskemaskiner, der ikke anvender vaskemidler.

Børneomsorgsprodukter – Udstyr til indtagelse af drikkevarer

Standard for

Børneomsorgsprodukter – Udstyr til indtagelse af drikkevarer

Standarden specificerer sikkerhedskrav og testmetoder for udstyr til indtagelse af drikkevarer til børn fra 0 til 48 måneder.

Sporbarhed i værdikæden

Standard for

Sporbarhed i værdikæden

Standarden for sporbarhed i værdikæden, DS/ISO 22095, vejleder virksomheder som vil sikre sporbarhed i deres værdi- og leverandørkæder.

Elektriske opvaskemaskiner til husholdningsbrug

Standard for

Elektriske opvaskemaskiner til husholdningsbrug

DS/EN 60436 - har til formål at give metoder til måling af ydeevne, energiforbrug og energieffektivitet for opvaskemaskiner til husholdningsbrug.

Bæredygtig finansiering

Standard for

Bæredygtig finansiering

Standarden giver vejledning til organisationer i den finansielle sektor omkring anvendelse af bæredygtighedsprincipper.

Serviceydelser relateret til drikkevandsforsyning

Standard for

Serviceydelser relateret til drikkevandsforsyning

DS/ISO 24527 Serviceydelser relateret til drikkevandsforsyning samt spildevands- og overfladevandssystemer – Retningslinjer for alternativ drikkevandsforsyning i krisesituationer.