Emission af drivhusgasser fra energiintensive industrier

DS/EN 19694-serien Emissioner fra stationære kilder – Bestemmelse af emission af drivhusgasser fra energiintensive industrier.

Køb standarderne
Formål med standarderne

EN 19694-serien har til formål at specificere principper og krav til bestemmelse af udledning af drivhusgasser fra sektorspecifikke kilder som stål og jern, cement, aluminium, kalk og ferrolegerings-producerende industrier.

For de nævnte industrier specificerer serien af standarder EU harmoniserede definitioner, metoder og regelsæt – herunder:

 • Måle- og prøvningsmetoder for udledning af drivhusgasser fra de sektorspecifikke kilder
 • Vurdering af niveauet for udledningen på produktionsstedet over tid
 • Fastlæggelse og tilvejebringelse af pålidelige og præcise informationer, der kan anvendes til rapportering og verfikation.

Anvendelse af standarderne sikrer reproducerbare resultater og giver en metode til at måle udledningen fra de forskellige industrier med det formål at kunne rapportere på fx produktionssite niveau, virksomhedsniveau (pr land eller pr region) eller endnu på globalt virksomhedsniveau.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
 • Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

 • Delmål 13.1: Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande skal styrkes.

 • Delmål 13.2: Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning.

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
 • Til at måle og dokumentere arbejdet med at forbedre klimapåvirkningen via mindskning af drivhusgasudledning inden for sektorspecifikke industrier.

Effekter af at bruge standarden
 • Ved at anvende standarderne kan virksomheder og organisationer verden over øge troværdigheden, konsistensen og gennemsigtigheden af målinger af drivhusgasudledning.

 • Standarderne kan bidrage til udvikling og implementering af strategier og planer for at mindske CO2-aftrykket inden for specifikke industrier.

 • Det bliver lettere at:

  - arbejde målrettet og systematisk med FN’s verdensmål 13 og bidrage til politiske miljø- og klimamålsætninger om at reducere drivhusgasudledning

  - demonstrere nedbringelse af virksomhedens eller industrien miljøpåvirkninger

  - kommunikere og dokumentere arbejdet med miljøforbedringer til samarbejdspartnere, kunder m.fl.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?
 • Systematisk arbejde med at måle, dokumentere og nedbringe udledninger i miljøet i særligt energiintensive industrier.

 • Der kan foretages konkrete og valide måling af udledninger på baggrund af standarderne og disse kan anvendes både til industriens og virksomhedens arbejde med løbende forbedring samt evt. benchmark med andre.

 • Virksomheden kan dokumentere over for omverdenen, hvordan man sikrer ”orden i eget hus” og arbejder målrettet med at forbedre sine miljøpåvirkninger.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …

Denne standard understøtter

Ligestilling og diversitet
Kontakt

Lone Skjerning
Lone Skjerning Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: ls@ds.dk
T: 39 96 62 55

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617