FN’s verdensmål og standarder

Bæredygtig udvikling af samfund

DS/ISO 37101 Bæredygtig udvikling af samfund – Ledelsessystem for bæredygtig udvikling – Krav og vejledning

Køb standarden
Formål med standarden

Det overordnede formål med DS/ISO 37101 er at fremme en bæredygtig udvikling af samfund, herunder byer. Standarden kan hjælpe kommuner med at arbejde systematisk og holistisk med at nå sine mål og visioner for en bæredygtig og modstandsdygtig udvikling af hele kommunen.

Standarderne kan give konkret inspiration til arbejdet med bæredygtighed og sikre dokumentation af kommunernes indsats fx via en 3. parts certificering.

Standarden vejleder kommuner og organisationer med at opfylde deres bæredygtighedsansvar og med at give en fælles ramme og forståelse af bæredygtig udvikling af byer og samfund på tværs af forvaltninger.

Formålet er således at vejlede til struktureret, målrettet og helhedsorienteret udvikling på tværs af sektorer/resort.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

  Standarden retter sig mod de fleste delmål under mål 11. Men i en dansk kontekst, fremhæves især følgende delmål:

 • Delmål 11.3 Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring i alle lande. 

 • Delmål 11.6:  Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. Indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunalt og anden affaldsforvaltning.

 • Delmål 11.b Inden 2020 skal der ske en betydelig stigning i antallet af byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører integrerede politikker og planer, der stræber mod inklusion, ressourceeffektivitet, modvirkning og tilpasning til klimaændringer, modstandsdygtighed over for katastrofer, og som udvikler og gennemfører helhedsorienteret katastrofe- risikostyring på alle niveauer.

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?

Som nævnt, understøtter standarden mål 11 i bredt omfang. Derudover understøtter den i høj grad også mål og delmål fra en række andre områder, som f.eks. Mål 6 rent vand, mål 7 bæredygtig energi, mål 12 ansvarligt forbrug og produktion, mål 13 klimaindsats, mål 15 Livet på land.

DS/ISO 37101 kan bruges som ramme for en bæredygtig indsats, og med det kan der opstilles mål og visioner ud fra de udvalgte fokusområder under FN’s verdensmål.

Effekter af at bruge standarden
 • Ved at implementere DS/ISO 37101 vil man bidrage positivt til en bæredygtig udvikling ved at sikre en samlet vision og konkrete mål og politikker for kommunen. Politikker og målsætninger vil være forankret i den øverste del af beslutningshierarkiet og bredt i organisationen på tværs af forretningen.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?

Gevinsten ved at anvende ISO 37101 er, at man får et rammeværktøj til at arbejde struktureret med bæredygtig udvikling af kommunen, som kan tilpasses den enkelte kommunes ønsker og behov:

 • Forbedre bæredygtighed, digitalisering og modstandsdygtighed i kommunens strategier, programmer, projekter, planer og tjenester
 • Understøtte udviklingen af tværsektorielle løsninger af forskellige bæredygtighedsmål
 • Fremme synergier mellem flere aktører og sikre en holistisk tilgang
 • Forbedre effektiviteten og understøtte en mere attraktiv kommune for borgerne
 • Minimere risici ift. økonomi, miljø og omdømme
 • Styrke tilliden fra borgerne
Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …

Læs om standarden:

DS ISO 37101 Bæredygtige byer og samfund

https://www.iso.org/isofocus_140.html

https://www.iso.org/news/ref2508.html

https://www.iso.org/publication/PUB100394.html


Læs om udvalgsarbejdet:

https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/samfund/baeredygtige-samfund


Køb standarden:

https://webshop.ds.dk/da-dk/s%c3%b8gning?q=37101

Denne standard understøtter

Bæredygtig udvikling af samfund
Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617