FN’s verdensmål og standarder

Drivhusgasser – Måling af CO2-aftryk

DS/EN ISO 14060-serien Drivhusgasser – Måling af CO2-aftryk.

Formål med standarden

ISO 14060-serien har til formål at skabe klarhed og konsistens, når man kvantificerer, måler, rapporterer om og validerer drivhusgasudledninger samt mindskning af disse for at understøtte en bæredygtig udvikling og mindske de negative klimaforandringer.

ISO 14064-serien er tilpasset Greenhouse Gas Protocol (GHG), og er i det hele taget i overensstemmelse med de fleste drivhusgasprogrammer. ISO 14064-serien specificerer principper og krav for kvantificering og rapportering af drivhusgasser både på organisationsniveau og på projektniveau.

ISO 14067 giver principper, krav og vejledning til at kvantificere og rapportere om et produkts CO2-aftryk baseret på en livscyklus vurdering.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?

Standarden bidrager til stort set alle FN’s verdensmål.

Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Delmål 13.1: Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande skal styrkes.

Delmål 13.2: Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning.

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?

Til at måle og dokumentere virksomhedens/organisationens arbejde med at forbedre sin klimapåvirkning via mindskning af drivhusgasudledning både på virksomhedsniveau og produktniveau.

Effekter af at bruge standarden

Ved at anvende standarderne kan virksomheder og organisationer verden over øge troværdigheden, konsistensen og gennemsigtigheden af CO2 målinger.

Standarderne kan bidrage til udvikling og implementering af strategier og planer for at mindske CO2-aftrykket både på virksomheds- og produktniveau.

Det bliver lettere at:

  • arbejde målrettet og systematisk med FN’s verdensmål 13 og bidrage til politiske miljø- og klimamålsætninger om at reducere CO2-emissionen
  • demonstrere nedbringelse af organisationens miljøpåvirkninger
  • kommunikere og dokumentere arbejdet med miljøforbedringer til samarbejdspartnere, kunder m.fl.
Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?

Systematisk arbejde med at nedbringe uhensigtsmæssige udledninger i miljøet set ud fra et livscyklusperspektiv.

Der kan foretages konkrete og valide måling af udledninger på baggrund af standarderne og disse kan anvendes både til virksomhedens arbejde med løbende forbedring samt benchmark med andre virksomheder og organisation.

Virksomheden kan dokumentere over for omverdenen, hvordan man sikrer ”orden i eget hus” og arbejder målrettet med at forbedre sine miljøpåvirkninger.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …)

Læs mere om standarderne her:

https://webshop.ds.dk/standard/M317595/ds-en-iso-14064-1-2019 og https://webshop.ds.dk/standard/M229733/standardpakke-drivhusgasser 

Læs artikler om standarden her:

https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2018/11/4-iso-standarder-til-baeredygtig-og-miljoeansvarlig-virksomhedsdrift

Læs med om Dansk Standards udvalg: S-283 Miljøledelse

Kontakt: Charlotte Vincentz Fischer (cvf@ds.dk)

Denne standard understøtter

Ligestilling og diversitet
Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617